Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về một hành vi vi phạm dân sự?

Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Khái niệm vi phạm pháp luật dân sự? Lấy một vài ví dụ minh họa cụ thể về vi phạm pháp luật dân sự?

Khái niệm vi phạm pháp luật dân sự là tất cả các hành vi trái với quy định của bộ luật dân sự với các loại vi phạm pháp luật dân sự chính sau đây: Vi phạm các nguyên tắc của bộ luật dân sự; Vi phạm các điều cấm của bộ luật dân sự; Vi phạm nghĩa vụ dân sự; Vi phạm hợp đồng dân sự; Vi phạm pháp luật dân sự ngoài hợp đồng; Các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, pháp nhân dân sự.

Bạn Đang Xem: Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về một hành vi vi phạm dân sự?

1. Vi phạm pháp luật dân sự là gì?

Vi phạm dân sự là hành vi xâm phạm quan hệ cá nhân, tài sản nói chung được quy định trong Bộ luật Dân sự và các quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Xử phạt dân sự là hậu quả pháp lý bất lợi, không được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. Đối với các biện pháp trừng phạt dân sự, nó được đặt ra để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể tư nhân trong xã hội, đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng các cam kết giữa các bên được thực hiện.

Do đó, theo quy định của pháp luật, các biện pháp xử phạt dân sự thường là bồi thường, xin lỗi, cải chính. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nạn nhân. Đối tượng là cá nhân, tổ chức. Hình thức xử lý trách nhiệm dân sự là đối tượng bị thiệt hại, khắc phục hậu quả. Dựa trên thỏa thuận thành công, người có lỗi phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp không thỏa thuận được thì giải quyết tại Tòa án dân sự, sau khi có quyết định của Tòa án, người có lỗi phải bồi thường thiệt hại và có biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Mục đích là để răn đe những người vi phạm pháp luật có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân của hành vi vi phạm nhằm khắc phục những tổn thất do họ gây ra.

2. Lấy ví dụ về hành vi vi phạm pháp luật về dân sự:

Ví dụ 1: Không tuân thủ đúng các quy định của hợp đồng thuê.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng mua bán 1 tấn gạo với Công ty B. Theo thỏa thuận, Bên A có trách nhiệm giao hàng cho Bên B vào ngày 10/10/2020. Vào ngày giao hàng, A không mang hàng, do điều kiện sản xuất B phải mua C. Như vậy A có trách nhiệm thanh toán chênh lệch giữa giá trị hàng hóa mà B mua từ C và giá thị trường.

Trong trường hợp này, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự là bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Như vậy, trách nhiệm dân sự phát sinh khi có nghĩa vụ dân sự không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự). Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự do người của pháp nhân gây ra.

Ví dụ 3: Bạn ký hợp đồng với công ty xây dựng để xây nhà trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đội thi công của Công ty do thiếu trách nhiệm, hơn 6 tháng chưa hoàn thành. Họ đã vi phạm nghĩa vụ của mình về thời hạn hoàn thành công việc. Vi phạm đó gây thiệt hại là để ngăn bạn có nhà ở mà bạn dự định và phải tiếp tục thuê nhà ở. Công ty phải bồi thường số tiền phát sinh này cho bạn, đó là trách nhiệm dân sự.

3. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ:

‘Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

1. Bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự trước bên có quyền.

Xem Thêm : Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa của vốn lưu động đối với doanh nghiệp

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp pháp luật có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không được thực hiện thì hoàn toàn là lỗi của bên có thẩm quyền.

Trách nhiệm dân sự đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ là quy định của pháp luật rằng người vi phạm nghĩa vụ dân sự hoặc có hành vi trái pháp luật khác phải gánh chịu một số hậu quả pháp lý nhất định như phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự và bồi thường thiệt hại. Nghĩa vụ là một mối quan hệ pháp lý được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hoặc pháp luật theo quy định. Khi đã thiết lập mối quan hệ bắt buộc với nhau, bên có nghĩa vụ bị ràng buộc bởi lợi ích của bên có quyền. Do đó, bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, Không thực hiện nghĩa vụ của mình sẽ mang lại tổn thất về tài sản hoặc tinh thần cho bên có quyền. Do đó, việc vi phạm nghĩa vụ của người có nghĩa vụ sẽ mang lại hậu quả bất lợi cho người này.

4. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ:

‘Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Trách nhiệm dân sự phát sinh từ thời điểm bên có nghĩa vụ bị coi là vi phạm nghĩa vụ. Tùy theo hậu quả của hành vi vi phạm, trách nhiệm dân sự có thể được chia thành trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phát sinh khi việc vi phạm nghĩa vụ không gây thiệt hại, nghĩa vụ có thể tiếp tục được thực hiện và việc thực hiện nghĩa vụ phải có ý nghĩa đối với bên có quyền. Về hình thức, trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cũng giống như việc thực hiện nghĩa vụ. Nhưng về bản chất, loại trách nhiệm và nghĩa vụ này khác nhau ở chỗ: trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở (có đi có lại) vi phạm; Việc thực hiện các nghĩa vụ thông thường tương ứng với các quyền mà bên có nghĩa vụ được hưởng.

5. Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ dân sự:

‘Điều 353. Chậm trễ thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ.

2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng hạn.”

Xem Thêm : Luật pháp là gì? Đảm bảo pháp lý và tư duy pháp lý

Sự chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ là sự thất bại của bên có nghĩa vụ trong việc thực hiện nghĩa vụ đúng hạn. Điều này là vi phạm thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Để xác định bên có nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải căn cứ vào thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Thời gian này có thể do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. Việc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ có thể gây hậu quả bất lợi cho bên bị vi phạm.

6. Hoãn nghĩa vụ dân sự:

‘Điều 354. Hoãn thực hiện nghĩa vụ

1. Khi nghĩa vụ không thể thực hiện đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền và yêu cầu hoãn thực hiện nghĩa vụ.

Trong trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do lý do khách quan không thể thông báo được.

2. Bên có nghĩa vụ có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đồng ý. Việc thực hiện nghĩa vụ khi được gia hạn vẫn được coi là hoàn thành đúng hạn.’

Nếu vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà bên có nghĩa vụ không thể thực hiện nghĩa vụ đúng hạn thì phải thông báo cho bên có quyền và yêu cầu bên có quyền gia hạn thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thông báo hoặc có thông báo nhưng bên đó có quyền không đồng ý thì bên có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự. Trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thông báo được (bão, lũ, bệnh tật, tai nạn…) thì bên có nghĩa vụ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp bên có nghĩa vụ thông báo cho bên có nghĩa vụ về việc chậm thực hiện nghĩa vụ và được bên có quyền thỏa thuận thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ được kéo dài và không được coi là chậm thực hiện nghĩa vụ.

7. Chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ:

‘Điều 355. Sự chậm trễ trong việc tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm trễ nhận thực hiện nghĩa vụ là khi đã đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ chưa chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Trong trường hợp chậm trễ trong việc nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản, bên có nghĩa vụ có quyền gửi tài sản đến nơi gửi tài sản hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết khác để bảo quản tài sản và có quyền yêu cầu thanh toán chi phí hợp lý. Trường hợp tài sản được gửi đi, bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền biết.

3. Đối với tài sản có nguy cơ bị thiệt hại thì bên có nghĩa vụ có quyền bán tài sản đó và phải thông báo ngay cho bên có quyền và thanh toán cho bên có quyền số tiền thu được từ việc bán ttài sản sau khi trừ đi các chi phí hợp lý cho việc bảo quản, nhượng bán tài sản đó.

Nhận thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ của bên có quyền, khi bên có nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên có quyền nhận thực hiện nghĩa vụ đó. Sự chậm trễ trong việc nhận được việc thực hiện nghĩa vụ là vi phạm của bên có quyền. Hành vi chậm trễ trong việc nhận thực hiện nghĩa vụ xảy ra khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện hành vi chuyển giao đồ đạc hoặc bàn giao kết quả công việc nhưng bên có nghĩa vụ không nhận được đúng hạn nghĩa vụ đó.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Chúng là gì? Chúng có bất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *