Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách nhiệm của người đứng đầu và phó trưởng ban thường vụ tỉnh được xác định? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

“Ủy ban Thường vụ”, một cụm từ khá xa lạ đối với những người không làm việc trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay, cơ cấu lãnh đạo của nước ta nói chung đã được đơn giản hóa, nhưng để hiểu được từng bộ phận giúp đỡ của Đảng, không phải ai cũng có thể hiểu đầy đủ và chính xác. Vậy Ủy ban Thường vụ là gì? Những quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ nên biết gì? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Bạn Đang Xem: Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

1. Ủy ban Thường vụ là gì?

Ban Thường vụ có một cách gọi hoàn toàn là Ban Thường vụ Đảng bộ, do Ban Chấp hành bầu thay mặt toàn Đảng bộ. Theo nghĩa Hán Việt, “chuyện thường” là nhiệm vụ hàng ngày. Ủy ban Thường vụ đề cập đến “bộ phận chịu trách nhiệm xử lý công việc hàng ngày của một tổ chức, một nhóm” (theo Từ điển Mở).

Do đó, Ban Thường vụ được hiểu là cơ quan giúp đỡ của Đảng, có vai trò quan trọng và được giao nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, phù hợp với vai trò của mình.

Ủy ban Thường vụ Tiếng Anh là tiêu chuẩn

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ:

Để xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ, chúng ta cần căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định số 168-QĐ/TW năm 2018. Theo Quyết định này, các nhiệm vụ, quyền hạn do Ban Thường vụ Quyết định như sau:

1. Ban Thường vụ tỉnh ủy có quyền quyết định tổ chức hội nghị tỉnh ủy; Hướng dẫn công tác chuẩn bị: chương trình nghị sự, nội dung, dự thảo nghị quyết, đề xuất, báo cáo và kết luận và chương trình nghị sự, nội dung và dự thảo của các vấn đề được nêu ra tại các cuộc họp của Ủy ban được ủy quyền quy định tại Điều 168 này; Quyết định về chương trình làm việc trong Ban Thường vụ. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy về các vấn đề quan trọng liên quan đến địa phương và trình Ủy ban.

Thứ hai, Ban Thường vụ sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát các nghị quyết, chỉ thị (các nghị quyết, chỉ thị do Trung ương và Tỉnh ủy ban hành, nghị quyết, chỉ thị của Đại hội Đảng bộ tỉnh). Ban Thường vụ cũng tổ chức thực hiện thí điểm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vừa tham gia phát triển kinh tế – xã hội, vừa tổng kết kết quả thực hiện quy trình này.

Thứ ba, Ban Thường vụ Cũng góp phần quan trọng vào việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị chất lượng cao.

Thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng được phép kết luận và ban hành các nghị quyết để lãnh đạo các vấn đề nhạy cảm, quan trọng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Thứ năm, ngành có thể đề xuất, chủ trương, biện pháp, quyết định thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, xây dựng khu vực quốc phòng, đối ngoại vững chắc, trận địa an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ban Thường vụ cũng có nhiều đóng góp trong việc giải quyết, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp, bất ngờ về an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị.

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ ra phương hướng cho Viện kiểm sát, Các bộ nội vụ, Tòa án, Tư pháp và các lĩnh vực khác; Tham gia vào các hoạt động phòng chống lãng phí và tham gia; Cho phép xử lý theo quy định của pháp luật về sự phức tạp của các vấn đề nêu trên

Xem Thêm : Liên minh Châu Âu (EU) là gì? Tìm hiểu về các tổ chức thuộc Liên minh Châu Âu (EU)

7. Ban Thường vụ Thành ủy cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo các vấn đề liên quan đến tài sản, tài chính của Đảng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ là tham gia góp ý xây dựng chủ trương, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt cần sự tham gia tích cực vào các vấn đề địa phương.

Bước tiếp theo, cho phép thực hiện công việc được ủy quyền bởi Tỉnh ủy và Trung ương; Khi tổ chức đảng và đảng ủy đặt câu hỏi thì quyết định.

Cuối cùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có thể ủy quyền cho tổ chức thường trực bị thu hồi chịu trách nhiệm về công việc thuộc thẩm quyền và giám sát công việc này.

3. Căn cứ xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó ban thường vụ cấp tỉnh:

1. Xác định cơ sở trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy

– Theo chức năng, nhiệm vụ; Quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

– Căn cứ vào nghĩa vụ, chức năng, quyền hạn của cán bộ, công chức; quy định đảng viên không được làm; Cán bộ, công chức, viên chức không được tham gia các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Căn cứ vào tiêu chí đánh giá chức danh của từng cán bộ.

• Môi trường và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

– Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Của Pháp lệnh này.

Thứ hai, nguyên tắc xử lý trách nhiệm

Việc xử lý người đứng đầu, cấp phó vi phạm nội dung trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó phải được thực hiện công khai, khách quan theo đúng trình tự, tính chất, mức độ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xem Thêm : An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

+ Khi thực hiện cơ chế lãnh đạo, quản lý tập thể, khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo, nếu đa số ý kiến của thành viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì người đứng đầu hoặc cấp phó của lãnh đạo không có ý kiến khác trong lĩnh vực này, khi xử lý vi phạm phải chịu trách nhiệm cao hơn so với các thành viên khác trong tập thể lãnh đạo.

3. Quy định trách nhiệm của thống đốc và phó chủ tịch tỉnh

* Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó

– Tư tưởng chính trị: Trung thành với cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có ý thức, trách nhiệm và thái độ kiên quyết trong cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị; Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chính trị và khả năng làm việc của mình.

– Phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và gắn bó mật thiết với nhân dân. Phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe, chấp nhận sửa chữa khuyết điểm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không giống với làm. Luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ. Có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thường xuyên nêu gương cho bản thân và gia đình.

– Về thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ: Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, đạt kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ; ý thức xây dựng tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Coi trọng sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; Có thái độ công tâm, khách quan và niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cùng tập thể, cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Về ý thức kỷ luật tổ chức: thực hiện nghiêm túc việc phân công, điều động tổ chức; thực hiện tốt các quy định về những việc đảng viên không được làm và các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định; Giữ liên lạc với cấp ủy đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

* Trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó trong cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành

– Tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên.

– Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; Quốc phòng, an ninh, tư pháp; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp; Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; Có tinh thần trách nhiệm cao; Có trình độ chuyên môn và năng lực vững chắc; kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật tốt; Siêng năng, đổi mới; Cam kết phục vụ nhân dân; Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không có cổng quyền, can thiệp, can thiệp vào tổ chức, cá nhân.

– Đảm bảo thúc đẩy dân chủ; Xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; Ngăn chặn, phát hiện, xử lý, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề tiêu cực phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là nội dung tham mưu của Ban Thường vụ Đảng ủy, quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ để cung cấp câu trả lời cụ thể.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Luật pháp là gì? Đảm bảo…

Gia dinh la gi Phan tich cac chuc nang co

Gia đình là gì? Phân tích các chức năng cơ bản của gia đình?

Gia đình là gì? Các chức năng cơ bản của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, Nhà nước bảo vệ hôn nhân và gia đình. Hôn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *