Séc là gì? Khái niệm và hiểu biết về séc theo quy định của pháp luật

Séc là chứng từ thanh toán ghi lại lệnh thanh toán của chủ tài khoản hoặc đại diện của chủ tài khoản, được in sẵn theo định dạng luật định, theo đó tổ chức quản lý tài khoản khấu trừ vô điều kiện một số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán để thanh toán cho người thụ hưởng có tên trên séc

hoặc người cầm séc cho một số tiền nhất định hoặc toàn bộ số tiền gửi của chủ tài khoản.

Bạn Đang Xem: Séc là gì? Khái niệm và hiểu biết về séc theo quy định của pháp luật

1. Quy định chung về thanh toán séc

Nhà phát hành séc là chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền ký séc. Một điều kiện bắt buộc để phát hành séc là người ký phải có tài khoản tiền gửi thanh toán tại một trung gian thanh toán (ngân hàng, kho bạc nhà nước).

Các tổ chức quản lý tài khoản thực hiện chỉ trả tiền. Theo yêu cầu của chủ tài khoản (đơn vị thanh toán) là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ thanh toán. Trong phạm vi vốn thanh toán của chủ tài khoản nằm trên tài khoản, người trả tiền có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng.

Người thụ hưởng là người có tên trên séc (đối với séc có chữ ký) hoặc người cầm séc (đối với séc ẩn danh).

Séc có thể được chuyển nhượng, trừ khi người phát hành séc đã nêu cụm từ “không thể chuyển nhượng”. Séc đã phát hành có giá trị thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.

Séc có thể là séc bằng văn bản, séc chưa đăng ký cũng có thể được chuyển. Người Séc là một sự thay thế cho mặt trận, do đó có ảnh hưởng tích cực đến việc quản lý tiền tệ của nền kinh tế. Séc không chỉ được sử dụng trong các cơ quan và tổ chức kinh tế, mà còn được sử dụng trong việc mua, bán và thanh toán của người dân.

Trong trường hợp mất séc, người thụ hưởng séc phải thông báo ngay cho tổ chức phát hành séc và đơn vị thanh toán.

2. Các nội dung chính của quan hệ thanh toán séc

Đầu tiên, kiểm tra nguồn cung cấp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp séc trắng cho tổ chức tín dụng và tổ chức khác có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác cung cấp séc trống cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản để ký séc.

Nhà cung cấp séc phải mở sổ séc theo dõi tên, địa chỉ, số tài khoản của người được cung cấp séc, số và ký hiệu (số sê-ri, số séc) của séc được cung cấp cho nhà cung cấp séc và yêu cầu chủ sở hữu séc ký vào sổ theo dõi.

Người được cung cấp séc phải kiểm đếm số lượng séc, tỉnh chính xác của các yếu tố trên séc trống cung cấp, nếu có lỗi phải báo cáo ngay để đổi séc khác, sau khi nhận được séc trống từ tổ chức cung cấp séc, nếu xảy ra lỗi hoặc khai thác séc, chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra.

Thứ hai, kiểm tra giao hàng

Ký séc là lần ký và giao séc đầu tiên cho người thụ hưởng.

Xem Thêm : Lương Gross là gì? Phân biệt giữa lương gộp và lương ròng

Người gửi séc phải là tổ chức, cá nhân có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền.

Khi ký séc, người ký phải đảm bảo có khả năng thanh toán toàn bộ sổ tiền trên séc cho người thụ hưởng tại thời điểm xuất trình séc để thanh toán trong thời gian thực hiện thanh toán. Khả năng thanh toán có thể là số dư trên khoản thanh toán mà người ký có quyền sử dụng; hoặc số dư trên tài khoản thanh toán cộng với hạn mức thấu chi mà bên ký kết được phép sử dụng theo thỏa thuận với bên ký kết. Trong trường hợp séc bị từ chối thanh toán do không có khả năng thanh toán séc, người ký phải hoàn trả vô điều kiện số tiền truy đòi trên séc.

– Số tiền đã thanh toán trên séc phải được thể hiện bằng số và bằng chữ cái. Số tiền được viết bằng số và bằng chữ cái và phải khớp nhau, nếu số tiền ghi bằng số khác với sổ tiền được ghi bằng chữ cái, séc không có giá trị thanh toán, số tiền bằng chữ cái phải được viết rõ, chữ cái đầu tiên của số tiền bằng chữ in hoa phải được viết hoa và gần với đầu dòng đầu tiên, không được viết theo khoảng cách dòng, khoảng cách giữa các từ không được viết giữa hai chữ cái liền kề trên séc. Sổ thanh toán trên séc ghi bằng ngoại tệ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối: Séc ghi bằng ngoại tệ được thanh toán bằng ngoại tệ khi lNgười thụ hưởng AST được thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Séc được ghi bằng ngoại tệ nhưng người thụ hưởng cuối cùng là người không được thu ngoại tệ, số tiền trên séc được thanh toán tại miền Đông Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán hoặc theo tỷ giá giao dịch ngoại tệ của ngân hàng thực hiện thanh toán.công bố tại thời điểm thanh toán trong trường hợp ngân hàng thực hiện thanh toán.

Séc được ký để yêu cầu người ký thanh toán cho một người nhận dạng và không cho phép chuyển séc bằng cách nêu rõ tên của người thụ hưởng và kèm theo một trong các cụm từ “không thể chuyển nhượng”, “không được thanh toán theo đơn đặt hàng”.

Séc được ký cho một người xác định và ủy quyền chuyển séc bằng cách nêu rõ tên của người thụ hưởng và không có cụm từ “không thể chuyển nhượng”.

Séc được phát cho người cầm séc bằng cách viết cụm từ “thanh toán cho người giữ séc” hoặc không có tên của người thụ hưởng.

Thứ ba, chuyển khoản, nhờ thu thập séc

Chuyển nhượng là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu séc cho bên nhận chuyển nhượng theo một trong các hình thức “ký chuyển nhượng” hoặc “chuyển nhượng”.

Séc có thể không được chuyển nếu các từ “không thể chuyển nhượng”, “không thể chuyển nhượng”, “không thể chuyển nhượng” hoặc cụm từ khác có nghĩa tương tự được viết.

Để được thanh toán số tiền trên séc, người thụ hưởng séc có thể chuyển séc cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (người thu hộ) để thu theo thỏa thuận giữa hai bên. Người thu gom có quyền quyết định thanh toán ngay cho bên chuyển khoản để thu hoặc thanh toán sau khi kết quả thanh toán séc từ người được ký, trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của séc và khả năng truy đòi số tiền trên séc trong trường hợp séc không được thanh toán.

Trường hợp không thể xuất trình trực tiếp tại địa điểm thanh toán theo quy định thì người thu có quyền chuyển séc cho người thu gom khác là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà mình có quan hệ đại lý theo thỏa thuận giữa hai bên để người thu gom này xuất trình séc.

Người thu gom chỉ có quyền xuất trình séc thay mặt cho người chuyển nhượng, nhận số tiền ghi trên séc, chuyển séc cho người thu gom khác bằng cách thu thập séc; Truy đòi số tiền ghi trên séc cho người gửi tiền và người giao séc nếu người thu đã trả trước số tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng và séc thu được bị người gửi tiền từ chối thanh toán.

Bên bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ nhận quyền của bên bảo lãnh đối với người có liên quan đến séc, định đoạt tài sản bảo đảm của người được bảo lãnh và có quyền yêu cầu người bảo lãnh, người lưu ký và người có trách nhiệm với người được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền bảo lãnh đã trả.

Thứ tư, xuất trình và thanh toán séc

Việc xuất trình séc để thanh toán được coi là hợp lệ khi séc được người thụ hưởng hoặc người thu ủy quyền xuất trình séc đúng nơi và đúng thời hạn theo quy định. Nếu séc được xuất trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký (kể cả ngày lễ và cuối tuần; nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày cuối cùng của khoảng thời gian là ngày làm việc tiếp theo ngay sau kỳ nghỉ đó, không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan) và người gửi tiền đủ điều kiện để thanh toán số tiền ghi trên séc, Người ký hợp đồng có trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng hoặc người được người thụ hưởng ủy quyền vào ngày xuất trình hoặc ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày xuất trình đó. Người không thực hiện đúng quy định này phải bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng tính đến tiền lãi của số tiền ghi trên séc kể từ ngày xuất trình séc để thanh toán theo lãi suất phạt chậm nộp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm xuất trình séc.

Xem Thêm : Sách đỏ, Sổ hồng là gì? 9 điều cần biết về Sách đỏ, Sổ hồng

Nếu xuất trình séc sau thời hạn xuất trình để thanh toán nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày ký.

Làm thế nào để mở một tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản?

Điều 27. Mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản

1. Ngân hàng Nhà nước được mở tài khoản và thực hiện các giao dịch trên tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và thực hiện giao dịch cho tổ chức tín dụng.

3. Kho bạc Nhà nước hoạt độngvi một tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, việc thực hiện các giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối là gì?

Theo Điều 31 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010:

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối

1. Quản lý ngoại hối và tổ chức phi chính phủ sử dụng hối cải trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức và phát triển thị trường ngoại tệ.

3. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối cho tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngoại hối.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp hạn chế giao dịch ngoại hối bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.

5. Tổ chức, quản lý và tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

6. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Một lãnh địa phong kiến là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *