Quản lý là gì? Khái niệm, vai trò chức năng của người quản lý?

Quản lý là một hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động trơn tru của một tổ chức hoặc bộ máy. Các chức năng quản lý được thực hiện thông qua các công cụ quản lý với các nội dung quản lý nhất định có tính chuyên môn cao.

1. Quản lý là gì?

Quản lý là quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hay một cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của tổ chức và điều phối nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, chẳng hạn như tài chính, thiên nhiên, công nghệ và nguồn nhân lực.

Bạn Đang Xem: Quản lý là gì? Khái niệm, vai trò chức năng của người quản lý?

Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có một hoạt động chung của con người. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chung của nhân dân, phối hợp các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân để hình thành hoạt động chung thống nhất của tập thể hướng tới mục tiêu định trước. Để thực hiện các hoạt động quản lý, cần phải có tổ chức và quyền hạn. Tổ chức phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của những người tham gia hoạt động chung; Thẩm quyền cho phép áp đặt ý chí của chủ thể quản lý lên các đối tượng quản lý, đảm bảo việc đệ trình của các cá nhân cho tổ chức. Thẩm quyền là phương tiện quan trọng để các đối tượng quản lý kiểm soát, chỉ đạo cũng như buộc các đối tượng quản lý thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của mình.

Đơn vị quản lý là cá nhân hoặc tổ chức – đại diện có thẩm quyền và trách nhiệm liên kết, phối hợp các hoạt động cá nhân hướng tới mục tiêu chung nhằm đạt được những kết quả nhất định trong quản lý.

Đối tượng của quản lý là trật tự quản lý. Trật tự quản lý được quy định bởi nhiều loại chuẩn mực xã hội khác nhau như chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực tôn giáo, chuẩn mực pháp lý… tùy thuộc vào loại hình quản lý.

Chức năng quan trọng nhất được bộ máy Nhà nước thường xuyên vận hành để đảm bảo mọi hoạt động của xã hội cũng như trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội đi theo một hướng, hướng đi nhất định do Nhà nước đề ra.

Quản lý nhà nước là việc các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước nhằm thiết lập trật tự ổn định và phát triển xã hội theo mục tiêu mà giai cấp thống trị theo đuổi.

Quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước từ cơ quan lập pháp, hành pháp đến tư pháp hoạt động như một thực thể thống nhất. Theo nghĩa hẹp, đó là sự hướng dẫn của cơ quan hành pháp, hành chính và quản lý hành chính của cơ quan hành pháp được bảo đảm bởi quyền lực cưỡng chế của Nhà nước.

2. Đặc điểm của quản lý

Quản lý là ảnh hưởng có mục đích của các thực thể quản lý đến đối tượng quản lý. Ở đây đối tượng quản lý là cá nhân hoặc tổ chức của người đó. Cá nhân, tổ chức là người đại diện có thẩm quyền, thẩm quyền và trách nhiệm liên kết, phối hợp các hoạt động cá nhân của mỗi cá nhân hướng tới mục tiêu chung là đạt được những kết quả nhất định trong quản lý.

Quản lý xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào nó ở nơi đó và tại thời điểm đó có một hoạt động chung của con người. Người Marxites đã viết:

“Tất cả các công tác xã hội trực tiếp hoặc chung được tiến hành trên quy mô tương đối lớn, ít nhiều đòi hỏi một định hướng để dung hòa các hoạt động cá nhân và thực hiện các chức năng chung…

Một nghệ sĩ độc tấu violin tự điều khiển mình, và một dàn nhạc cần một nhạc trưởng”.

Như vậy, ở đâu có sự hợp tác của nhiều người thì cần có sự quản lý, bởi hoạt động chung của nhiều người đòi hỏi phải liên kết dưới nhiều hình thức.

Mục đích và nhiệm vụ của ban quản lý là kiểm soát và chỉ đạo các hoạt động chung của con người, phối hợp các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân để tạo thành một hoạt động chung thống nhất của cả nhóm và chỉ đạo hoạt động chung đó theo hướng thống nhất để đạt được mục tiêu đã định trước.

Quản lý được thực hiện bởi tổ chức và cơ quan có thẩm quyền. Được tổ chức là phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của những người tham gia hoạt động chung. Có thẩm quyền đảm bảo việc nộp của cá nhân cho tổ chức.

Thẩm quyền là phương tiện quan trọng để các đối tượng quản lý chỉ đạo cũng như buộc các đối tượng quản lý thực hiện các yêu cầu, mệnh lệnh của mình. Thẩm quyền được hình thành dựa trên uy tín, khả năng chuyên môn và các mối quan hệ xã hội khác.

Đối tượng của quản lý là trật tự quản lý. Thứ tự này được quy định bởi các loại chuẩn mực khác nhau: Chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực chính trị, chuẩn mực tôn giáo.

Có nghĩa là: nhiều loại rtín ngưỡng, lương tâm, luật pháp, luật xã hội

3. Người quản lý là gì?

Xem Thêm : Người giúp việc bằng đồng là gì? Đó có phải là mê tín dị đoan?

Quản lý là một danh từ chung cho tất cả những người thực hiện các chức năng quản lý trong một tổ chức nhất định (nó có thể là một tổ chức kinh doanh hoặc phi kinh doanh).

Người quản lý là những người làm việc trong tổ chức, kiểm soát công việc của người khác và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của họ. Người quản lý là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, tài liệu và thông tin một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu.

4. Chức năng của người quản lý

Các chức năng của người quản lý bao gồm:

Định nghĩa

Lập kế hoạch là thiết lập các mục tiêu và phương pháp để đạt được chúng. Thiết lập mục tiêu không chỉ giúp mỗi người trong tổ chức biết được đích đến mà còn phân bổ nguồn lực hợp lý trong toàn bộ quá trình. Mỗi cấp độ có một mục tiêu được gọi là Hệ thống mục tiêu của Tổ chức.

Đặt mục tiêu và định hướng để đạt được mục tiêu là nhiệm vụ quan trọng nhất của người quản lý. Cấp độ càng cao, thiết lập mục tiêu càng quan trọng, vì vậy càng dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ đó. Càng phụ thuộc, tổ chức càng quan trọng để thực hiện nó bởi vì mục tiêu có thể thực hiện nó hay không phụ thuộc vào các nhiệm vụ nhỏ hàng ngày.

Tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện là chức năng thứ hai của Người quản lý. Đối với một công ty rõ ràng về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc của từng vị trí, nhiệm vụ chính của người quản lý là: Phân công công việc, hỗ trợ, kiểm soát và điều chỉnh.

Chỉ định kết hợp đào tạo áp dụng trong trường hợp nhân viên có động lực, có nghĩa là khả năng học hỏi. Người quản lý giao nhiệm vụ ở mức độ khó hơn cấp độ hiện tại của nhân viên, đòi hỏi nhân viên phải nỗ lực để thực hiện. Ở cấp độ này, ban lãnh đạo sẽ phải gần gũi hơn để điều chỉnh để nhân viên làm đúng.

Trao quyền là sự phân tách một phần của các quyền tương ứng với một tập hợp trách nhiệm cụ thể của người quản lý để giao cho nhân viên.

Về nguyên tắc, người quản lý càng nhìn xa vào các nhiệm vụ trong tương lai, thì càng dễ dàng ủy thác công việc mà không gây quá nhiều áp lực cho nhân viên.

Lãnh đạo

Lãnh đạo là thực tế là các nhà quản lý ảnh hưởng đến các bộ phận và cá nhân trong tổ chức, chỉ đạo họ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã lên kế hoạch.

Kiểm

Thanh tra là việc các nhà quản lý đo lường công việc thực tế mà các cá nhân, bộ phận đã thực hiện, từ đó phát hiện vấn đề và đưa ra các giải pháp kịp thời để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

5. Vai trò của người quản lý

Các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng, góp phần chủ yếu quyết định hiệu quả và sự phát triển bền vững của tập thể. Với trách nhiệm của mình, người quản lý đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Có thể tổng hợp các vai trò cơ bản phổ biến nhất mà tất cả các nhà quản lý phải thực hiện:

– Vai trò giao tiếp và quan hệ:

+ Đối với bên ngoài là đại diện cho tập thể mà người đó quản lý.

Xem Thêm : Nguyện vọng 1 là gì? Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng 2, 3

+ Đối với bên trong là lãnh đạo, liên kết con người để hoàn thành mục tiêu chung.

– Vai trò thông tin:

+ Thu thập thông tin từ cấp dưới.

+ Phổ biến thông tin từ cấp trên.

+ Cung cấp thông tin cho bên ngoài.

– Vai trò quyết định:

+ Đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý.

+ Người quản lý là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được cấp trên giao, người quản lý cần thực hiện các vai trò cụ thể sau:

Tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chung:

Người quản lý phải hợp tác với đội ngũ cộng sự của họ, với quản lý cao hơn và với tất cả nhân viên trong công ty. Về nguyên tắc, một người quản lý giỏi phải đặt lợi ích của tập thể một cách tổng thể. Do đó, vai trò của người quản lý chủ yếu là tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu của đơn vị, yêu cầu của quản lý cao hơn và nhu cầu của nhân viên.

Khơi gợi và thiết lập tinh thần tập thể:

Đạo đức tốt và tinh thần tập thể là hai thành phần chính của một nhóm. Bản chất của tinh thần tập thể có thể là sự nhiệt tình phấn khích, kết quả hài lòng, thích thú. Nó có thể được bắt nguồn từ ngay cả sở thích nhỏ của người quản lý như một bó hoa trên bàn, một hình vẽ ngộ nghĩnh trên bảng thông báo, một chiếc bánh. Nói tóm lại, những hành động như vậy phải được thực hiện đầy đủ để cho nhân viên thấy rằng người quản lý quan tâm đến họ. Từ đó, nhân viên sẽ cống hiến hết mình cho công việc chung.

Đảm bảo sự an toàn và yên tĩnh của các cộng sự:

Để hoàn thành một công việc Theo cách có lợi nhất, mọi người luôn cần sự an toàn. Các nhà quản lý sẽ không bao giờ thành công nếu họ đặt sự an toàn và sức khỏe của nhân viên. Trong vùng nguy hiểm, các cộng sự là những người mà các nhà quản lý phải tìm kiếm sự giúp đỡ và lòng trung thành từ họ, do đó nhất thiết phải mang lại cho họ sự tin tưởng và an toàn.

Truyền đạt sự hiểu biết và kinh nghiệm:

Các nhà quản lý tài năng thường dành nhiều thời gian để cải thiện khả năng của các cộng sự của họ, truyền cho họ những hiểu biết và kinh nghiệm của riêng họ để họ có thể phát triển từ đó. Chính nhờ hành động này mà người quản lý đã đào tạo người thay thế trong tương lai của mình, một nhân vật có khả năng được thăng chức, điều này thậm chí còn có ý nghĩa hơn để kích thích các cộng sự.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm VssID là gì? Mọi thứ bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *