Nhà nước là gì? Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức chính trị và hùng mạnh của một xã hội giai cấp, lãnh thổ, dân cư và độc lập, có khả năng thiết lập và thực thi pháp luật để thiết lập một trật tự xã hội nhất định trong lãnh thổ của mình.

1. Nhà nước là gì?

Nhà nước là một hiện tượng xã hội rất đa dạng và phức tạp, được nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Từ thời xa xưa, các nhà tư tưởng đã quan tâm đến nghiên cứu và đã có những cách giải thích khác nhau về khái niệm nhà nước. Qua các thời đại khác nhau, nhận thức và quan điểm về vấn đề này ngày càng trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, do xuất phát từ các góc độ nghiên cứu khác nhau, năng lực nhận thức khác nhau, bị chi phối bởi lợi ích, quan điểm chính trị, v.v., nên có nhiều quan niệm khác nhau về nhà nước.

Bạn Đang Xem: Nhà nước là gì? Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì?

Aristotle, nhà tư tưởng vĩ đại của thời cổ đại, lập luận rằng nhà nước là sự kết hợp của các gia đình. Liên quan đến nhà nước, một số tác giả cho rằng nhà nước là một đơn vị chính trị độc lập, với một lãnh thổ được công nhận là dưới sự thống trị của nó.1 Tương tự như vậy, một số tác giả khác cho rằng nhà nước là:

“Tổ chức quyền lực chính trị của một xã hội đẳng cấp, lãnh thổ, dân cư và độc lập, có khả năng thiết lập và thực thi pháp luật để thiết lập một trật tự xã hội nhất định trong lãnh thổ của mình.”

Tiếp cận nhà nước từ quan niệm về luật pháp và trật tự, I. Kant lập luận:

“Nhà nước là liên minh của nhiều người tuân thủ pháp luật”; “Nhà nước được cho là một cái gì đó phải phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật.”

Trong cùng một quan điểm, các tác giả khác lập luận:

“Nhà nước được hiểu rộng rãi là một tập hợp các tổ chức nắm giữ các phương tiện cưỡng chế hợp pháp, được thực thi trên một lãnh thổ xác định và người dân của lãnh thổ đó được gọi là một xã hội.”

Khi nghiên cứu nguồn gốc của nhà nước, ông đã đề xuất một số khái niệm về nhà nước. Ông lập luận rằng nhà nước là một sản phẩm của xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, khi xã hội đã chia thành các giai cấp và xung đột giai cấp là không thể hòa giải, nhà nước là một lực lượng:

“phát sinh từ xã hội nhưng trên cả xã hội”, “có nhiệm vụ là giảm bớt xung đột và giữ nó trong ‘trật tự’”.

Phát triển quan điểm Angghen, nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc duy trì sự thống trị giai cấp, Lenin quan niệm:

“Nhà nước luôn là một bộ máy xác định, nó ly thân với xã hội và bao gồm một nhóm người chỉ chuyên về hoặc hầu như chỉ chuyên môn hóa, hoặc chủ yếu chuyên về quản lý.”

Theo Lenin, nhà nước được sinh ra để thực hiện sự thống trị giai cấp:

“Nhà nước là bộ máy duy trì sự cai trị của giai cấp này hơn giai cấp khác.”

Trong tác phẩm Nhà nước và Cách mạng, ông cũng nhấn mạnh:

“Nhà nước, theo đúng nghĩa của nó, là sự áp bức đặc biệt của tầng lớp này so với giai cấp khác.”

Tóm lại, có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với khái niệm nhà nước, mỗi cách tiếp cận xây dựng khái niệm nhà nước với ý nghĩa riêng, phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu riêng. Điều này cũng chứng tỏ nhà nước là một hiện tượng đa dạng và phức tạp, khái niệm nhà nước có ý nghĩa phong phú, đa diện và đa chiều.

Xem Thêm : Quan liêu là gì? Bệnh quan liêu và giải pháp khắc phục bệnh tật quan liêu?

Là một hình thức tổ chức của con người, nhà nước không đồng nhất với xã hội, nó chỉ là một phần của xã hội. Nhà nước bao gồm những người không tham gia sản xuất trực tiếp, nó được tổ chức để quản lý xã hội, điều hành mọi hoạt động của xã hội. Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước trong đời sống xã hội là điều không thể tránh khỏi trước nhu cầu phối hợp hoạt động chung, giữ gìn trật tự chung, ngăn chặn các cuộc xâm lược của nước ngoài, thiên tai, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Nhà nước được coi là cơ quan quyền lực tối cao của xã hội nhưng bị chi phối bởi những người quyền lực, những người sử dụng nhà nước để vừa quản lý các hoạt động chung của xã hội vừa mang lại lợi ích cho giai cấp của chính họ.

Nhà nước cũng không hoàn toàn giống với quốc gia, nó chỉ là một trong ba yếu tố tạo nên quốc gia. Mặc dù nhà nước và pháp luật đan xen rất chặt chẽ với nhau, nhưng chúng là hai hiện tượng khác nhau, vì vậy về mặt nhận thức, không thể xác định được nhà nước và pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, có thể định nghĩa: Nhà nước là tổ chức của một lực lượng đặc biệt của xã hội, gồm một tầng lớp người tách khỏi xã hội để chuyên thực thi quyền lực, để tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội.

So với các tổ chức xã hội khác (tổ chức ngoài nhà nước), nhà nước có các đặc điểm sau.he:

+ Nhà nước có quyền hạn đặc biệt (stasức mạnh te)

Để tồn tại và duy trì các hoạt động, nhà nước cũng như các tổ chức xã hội khác cần quyền lực. Quyền lực nhà nước là khả năng của nhà nước mà các cá nhân và tổ chức trong xã hội phải phục tùng ý chí của nhà nước. “Khả năng” của nhà nước phụ thuộc vào sức mạnh bạo lực, sức mạnh vật chất, uy tín trong xã hội hay khả năng huy động quần chúng… Quyền lực nhà nước tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà nước với các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Trong mối quan hệ này, nhà nước là chủ thể của quyền lực, các cá nhân và tổ chức trong xã hội là đối tượng của quyền lực đó, họ phải phục tùng ý chí của nhà nước. Quyền lực nhà nước cũng tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà nước và các thành viên cũng như các cơ quan của nó, trong đó các thành viên phải phục tùng tổ chức, cấp dưới phải phục tùng cấp trên.

Nhà nước là tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã hội, vì vậy quyền lực nhà nước là một quyền lực đặc biệt, bao trùm đời sống xã hội, chi phối mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện quyền lực nhà nước, có một lớp người tách khỏi sản xuất trực tiếp, được tổ chức thành các cơ quan khác nhau, mỗi cơ quan chuyên đảm nhận một số nhiệm vụ nhất định, cấu thành bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

2. Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức đặc biệt nên so với các tổ chức khác, Nhà nước có những dấu hiệu cơ bản, đặc trưng sau:

+ Phân bố dân theo đơn vị hành chính, lãnh thổ không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, huyết thống, địa vị xã hội, nghề nghiệp;

+ Có bộ máy quyền lực công cộng có quyền cưỡng chế gồm quân đội, công an, tòa án và đội ngũ công chức chuyên nghiệp phụ trách quản lý, quản lý xã hội;

+ Có chủ quyền tối cao trên lãnh thổ nước mình, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trong đối nội cũng như đối ngoại;

+ Có quyền ban hành luật, quy tắc ứng xử bắt buộc đối với mọi thành viên trong xã hội, như một công cụ hữu hiệu trong quản trị, quản lý xã hội;

+ Có quyền quy định các loại thuế bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức trong xã hội để thiết lập nguồn lực tài chính nuôi hành chính công và thực hiện chức năng của mình.

Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ

Các tổ chức xã hội rất đa dạng và phức tạp, được hình thành và duy trì dựa trên các điều kiện xã hội khác nhau, có thể là quan hệ huyết thống, giới tính, tuổi tác, quan điểm chính trị… Trong khi đó, nhà nước lấy việc quản lý dân số theo lãnh thổ làm điểm khởi đầu. Mọi người không phân biệt huyết thống, dân tộc, giới tính… Sống trong một khu vực nhất định được quản lý bởi một quốc gia nhất định, vì vậy họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước theo nơi họ cư trú.

Nhà nước thực hiện chủ quyền quốc gia

Nhà nước có quyền lực bao trùm phạm vi lãnh thổ quốc gia, đứng trên tất cả các cá nhân và vị trí trong xã hội, vì vậy Nhà nước là tổ chức duy nhất có địa vị và khả năng đại diện chính thức và hợp pháp cho quốc gia, thực hiện và bảo vệ chủ quyền quốc gia nhân danh quốc gia. Chủ quyền quốc gia có nội dung pháp lý và chính trị, nó thể hiện quyền ra quyết định tối cao và độc lập, quyền tự quyết của tất cả các vấn đề đối nội và đối ngoại, độc lập với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong nước cũng như các quốc gia, tổ chức quốc tế khác. Trong các xã hội phi dân chủ, chủ quyền quốc gia thuộc về nhà nước. Trong điều kiện của một xã hội dân chủ, quyền lực tối cao trong xã hội thuộc về nhân dân, nhân dân ủy quyền cho nhà nước tổ chức thực hiện và bảo vệ chủ quyền quốc gia thay mặt nhân dân.

Xem Thêm : Văn bản lồng tiếng là gì? Yêu cầu khi tạo tài liệu thuyết minh

Nhà nước ban hành luật, sử dụng làm công cụ quản lý xã hội

Pháp luật là quy tắc ứng xử của con người trong đời sống công cộng. Nhà nước là tổ chức đại diện cho xã hội, nhân danh xã hội ban hành pháp luật, cung cấp cho xã hội một bộ quy tắc ứng xử bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành luật, đồng thời, là người có nhiệm vụ tổ chức và quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, Nhà nước phải sử dụng pháp luật, dựa vào pháp luật, là phương tiện đặc biệt quan trọng để tổ chức và quản lý xã hội. Mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội đều có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật.

Nhà nước quy định và thực hiện việc thu thuế, cấp tiền

Thuế là số tiền hoặc mộtrtifacts rằng mọi người buộc phải trả tiền cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Nhà nước là một bộ máy được tách ra khỏi lao động sản xuất trực tiếp để thực hiện chức năng quản lý xã hội, vì vậy nó phải từ nguồn của cải do dân số đóng góp. Thiếu thuế bộ máy nhà nước không thể tồn tại. Bên cạnh đó, thuế cũng là nguồn tài sản quan trọng cho sự phát triển của mọi mặt của cuộc sống. Chỉ có nhà nước mới có quyền điều chỉnh và thực hiện việc thu thuế vì nhà nước là tổ chức duy nhất có tư cách là đại diện chính thức của toàn xã hội. Nhà nước phát hành tiền như một phương tiện trao đổi trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải trong cuộc sống.

3. Quy định về nhà nước, cơ quan nhà nước trong quan hệ pháp luật dân sự?

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia một số quan hệ pháp luật dân sự với tư cách là chủ thể đặc biệt. Tình trạng chủ thể của Nhà nước không đóng giả là tình trạng chủ thể của các đối tượng khác. Nhiều cơ quan nhà nước tham gia quan hệ dân sự, kinh tế với tư cách là chủ thể độc lập, bình đẳng, nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia với tư cách là chủ thể đặc biệt.

Nhà nước là một chủ thể đặc biệt trong quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng bởi những lý do sau:

– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về những người có nền tảng là sự kết hợp của giai cấp công nhân với nông dân và tầng lớp tri thức. Nhà nước lãnh đạo thống nhất, toàn diện về chính trị, kinh tế, hóa học và chính sách đối ngoại theo hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước là đại diện của toàn dân và là một tổ chức có quyền lực chính trị.

– Nhà nước là chủ sở hữu tài sản thuộc sở hữu phổ quát.

– Nhà nước tự quy định các quyền trong quan hệ mà Nhà nước tham gia, trình tự, cách thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó.

– Nhà nước là đối tượng của tất cả các ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.

Nhà nước trực tiếp nắm giữ quyền lực tối cao để xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để thuộc chế độ sở hữu phổ quát. Tài sản có ý nghĩa quyết định đến nền tảng kinh tế của toàn xã hội, đến an ninh, quốc phòng như đất, rừng, sông, hồ, biển, tài nguyên thiên nhiên khác.

Nhà nước giao quyền cho cơ quan nhà nước thực hiện quyền quản lý tài sản, giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản nhà nước; quy định về thứ tự và giới hạn việc thực hiện các quyền đó. Pháp nhân do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, tại địa phương. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của pháp nhân do mình thành lập, kể cả doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương bảo đảm nghĩa vụ dân sự của pháp nhân đó theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương và địa phương, trừ trường hợp pháp luật có liên quan có quy định khác.

Nhà nước ủy quyền cho các cơ quan nhà nước tham gia quan hệ dân sự và kinh tế như ngân hàng, kho bạc, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu và trái phiếu công khai. Việc đại diện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong quan hệ dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan nhà nước. Việc đại diện thông qua các cá nhân, pháp nhân khác chỉ được thực hiện trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Nhà nước là chủ sở hữu tài sản vô chủ, tài sản vô thừa nhận, tài sản bị tịch thu, trưng dụng.

Mọi vướng mắc pháp lý về pháp luật dân sự về pháp nhân trong nước và nhà nước, quan hệ pháp luật dân sự cũng như các vấn đề liên quan khác… Gọi ngay: 1900.6162 để được tư vấn và thừa kế luật dân sự trực tuyến.

Công ty Luật TNHH Minh Khuê (nhà sưu tập & biên tập)

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Ủy ban Thường vụ là gì?…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *