Hành chính công là gì? Dịch vụ hành chính công trong hành chính Việt Nam?

Hành chính công là gì? Dịch vụ hành chính công trong hành chính Việt Nam?

Như chúng ta đã thấy với các cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công rất phổ biến trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Vậy dịch vụ hành chính công, hành chính công trong hành chính Việt Nam là gì? Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bạn Đang Xem: Hành chính công là gì? Dịch vụ hành chính công trong hành chính Việt Nam?

Tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Hành chính công là gì?

Hành chính công được hiểu là một hệ thống các tổ chức, cơ cấu tổ chức và cán bộ công chức; Hành chính công là quá trình mà các nguồn lực công và nhân sự được tổ chức và phối hợp để tạo ra, đưa vào hoạt động, thực hiện và quản lý các quyết định công được bảo đảm bởi chế độ công vụ với trách nhiệm hành chính chặt chẽ, rõ ràng.

Các nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Việt Nam hiện nay:

Dù được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như pháp luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ hay thông tư của Bộ trưởng, quyết định của Ủy ban nhân dân thì luật dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính bao gồm hai lĩnh vực nội dung chính: Quy chế tổ chức, cung cấp dịch vụ và quy chế quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính.

Quy định về tổ chức và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính Các quy định của pháp luật về tổ chức và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính là những nội dung cơ bản của một hoặc một số văn bản quy phạm pháp luật về một dịch vụ cụ thể. Quy định về tổ chức và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính bao gồm các nội dung cụ thể: nguyên tắc dịch vụ; điều kiện, yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các bên; thủ tục thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính.

2. Dịch vụ hành chính công trong quản lý hành chính Việt Nam:

* Nguyên tắc công vụ trong lĩnh vực hành chính Nguyên tắc là những ý tưởng chỉ đạo cho việc tổ chức và cung cấp dịch vụ và là sự bảo đảm cơ bản nhất cho việc cung cấp dịch vụ để đạt được mục đích mà Nhà nước mong muốn. Các nguyên tắc theo quy định của pháp luật phù hợp với từng nhóm dịch vụ cụ thể hoặc từng dịch vụ cụ thể. Nói chung, các nguyên tắc sau đây được quy định trong luật về dịch vụ:

Xem Thêm : Tham nhũng là gì? Hành vi tham nhũng

Nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật:

Trong Nhà nước, cơ quan thi hành pháp luật giữ vị trí trên và mọi hành vi, hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính là những hoạt động vừa liên quan đến lợi ích của nhà nước, vừa gắn liền với quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức nên tôn trọng nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Nguyên tắc này được quy định trực tiếp tại Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật. Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên tắc khách quan và chính xác:

Nguyên tắc khách quan, chính xác là yêu cầu tất yếu để đảm bảo không có sự thiên vị vì lợi ích của cơ quan nhà nước cũng như hạn chế tình trạng lạm quyền, lạm dụng các cơ quan này khi đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Nguyên tắc này cũng là sự bảo đảm về chất lượng dịch vụ, đảm bảo không vì lợi nhuận hoặc lợi nhuận làm sai lệch bản chất của vụ án với các dịch vụ do tổ chức dịch vụ công của cá nhân, tổ chức cung cấp. Nguyên tắc khách quan, chính xác được quy định trực tiếp trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các dịch vụ công cụ thể như Luật Công chứng. Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 83/2007/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về Tư vấn pháp luật. Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Nguyên tắc công khai tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia một dịch vụ cụ thể, công ích cũng là cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc cung cấp dịch vụ, từ đó kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm. Công khai cũng là tiền quan trọng để khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính. Nguyên tắc công vụ có thể được quy định trực tiếp hoặc gián tiếp trong hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ công thuộc lĩnh vực hành chính theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ – TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa tại cơ quan quản lý nhà nước địa phương. “Công khai thủ tục hành chính, lệ phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân”

* Các hình thức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính Hình thức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính là cách tổ chức thực hiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hình thức cung cấp dịch vụ được hình thành với các yếu tố: nội dung công việc cụ thể cần thực hiện trong từng dịch vụ, yếu tố tổ chức của bộ máy, tổ chức nguồn nhân lực, cơ chế thu, chi tài chính… của đối tượng tham gia cung cấp.

Theo quy định của pháp luật, các hình thức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Việt Nam hiện nay bao gồm: Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính của cơ quan hành chính

Các cơ quan hành chính từ trung ương (bộ, cơ quan ngang bộ) đến địa phương (Ủy ban nhân dân các cấp) được quy định với thẩm quyền cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính. Luật cũng quy định việc cung cấp dịch vụ cho các cơ quan ngang bộ, ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện. Đối với các dịch vụ đặc thù liên quan đến nhiệm vụ của nhiều cơ quan nhà nước, các cơ quan phải phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện dịch vụ. Hiện tại, các cơ quan hành chính cung cấp dịch vụ trong cả bốn nhóm, trong đó việc cấp phép, đăng ký và chứng nhận được thực hiện hầu như chỉ bởi các cơ quan hành chính.

Xem Thêm : Mê tín dị đoan là gì?

Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính của các tổ chức dịch vụ công của Nhà nước. Để ly thân nhiệm vụ quản lý với việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính cho nhân dân, pháp luật quy định việc cung cấp dịch vụ của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính chuyên ngành (Tổ chức dịch vụ công của Nhà nước). Các tổ chức dịch vụ công của nhà nước là các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan hành chính, thực hiện các dịch vụ có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, cũng như các dịch vụ mà xã hội có nhu cầu rất lớn. Mỗi tổ chức dịch vụ công của nhà nước chỉ cung cấp một hoặc một số dịch vụ liên quan, ví dụ: Cơ quan công quyền thực hiện hoạt động công chứng: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện bên ngoài tố tụng và cung cấp miễn phí các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho các đối tượng chính sách xã hội. Hiện tại, việc trao quyền cho các tổ chức dịch vụ công cộng của nhà nước vẫn chưa được mở rộng, nhưng các dịch vụ mà các tổ chức này cung cấp đều là những dịch vụ có nhu cầu lớn.

Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính của cá nhân, tổ chức.

Theo quy định của pháp luật về cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ phải thành lập tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính (tổ chức dịch vụ công của cá nhân, tổ chức), hoạt động theo mô hình doanh nghiệp có điều kiện, chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức này cung cấp dịch vụ và thu phí theo quy định của pháp luật. Phi là nguồn thu để trang trải chi phí hoạt động cho tổ chức. Pháp luật chưa mở rộng sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính. Hiện nay, chỉ có ba mô hình nhà cung cấp dịch vụ công cộng ngoài quốc doanh mà công chứng viên là tổ chức hành nghề công chứng viên; trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, trường đại học, viện luật; văn phòng thừa phát lại (thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh).

* Quy định về điều kiện, yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính

Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính là hoạt động có yêu cầu chuyên môn cao nên pháp luật quy định chặt chẽ điều kiện, yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiệng dịch vụ. Yêu cầu chuyên môn: Yêu cầu nghề nghiệp được đặt ra cho tất cả các cá nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ. Đây là những điều kiện cần thiết để những người trực tiếp thực hiện dịch vụ có thể thực hiện dịch vụ và thực hiện các dịch vụ chất lượng, hiệu quả. Mỗi dịch vụ cụ thể, pháp luật có quy định riêng về chuyển giao chủ thể và chuyên môn phù hợp với nội dung và tính chất của dịch vụ đó.

Cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước và người lao động trong tổ chức sự nghiệp công lập nhà nước có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dược thì xem xét việc tuyển dụng, bổ nhiệm. Tùy theo công việc cụ thể mà người được tuyển dụng, bổ nhiệm phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn được tạo ra, kỹ năng, ngành nghề có liên quan, ví dụ người được công nhận là trợ giúp viên pháp lý phải có bằng cử nhân luật, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý; cán bộ tư pháp dân sự cấp xã có bằng tốt nghiệp trung cấp luật trở lên được đào tạo nghiệp vụ nghiệp vụ hộ tịch theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Đối với cá nhân thực hiện dịch vụ trong tổ chức sự nghiệp công của cá nhân có thẩm quyền thì tổ chức, cơ quan nhà nước có trách nhiệm công nhận hoặc bổ nhiệm khi đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý quy định trước. Ví dụ, người được bổ nhiệm thừa phát lại phải có bằng cử nhân luật và có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo thừa phát lại theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp công phải có đủ nhân lực để thực hiện dịch vụ, ví dụ theo Luật Công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ quyết định thành lập cơ quan công sở, văn phòng công chứng khi có công chứng viên làm việc. Điều kiện tài chính: Điều kiện tài chính là điều kiện quan trọng mà tổ chức dịch vụ công phải đáp ứng để bảo đảm thực hiện dịch vụ và chịu trách nhiệm về hoạt động dịch vụ của mình. Đối với các cơ quan hành chính, việc cung cấp dịch vụ công là nhiệm vụ của cơ quan nên kinh phí được cung cấp từ ngân sách nhà nước. Đối với tổ chức dịch vụ thuộc cơ quan hành chính không hoạt động thì cũng được bảo đảm từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, luật pháp quy định rằng tổ chức có thể thực hiện các hoạt động tạo ra lợi nhuận. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập tổ chức dịch vụ công phải đáp ứng yêu cầu về tài chính mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều kiện cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật là trụ sở chính, trang thiết bị làm việc để thực hiện dịch vụ hoặc lưu trữ, bảo quản hồ sơ… Ví dụ, theo quy định tại Điều 25 và Điều 27 Luật Công chứng viên trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng thì phải có thuyết minh về địa điểm đặt trụ sở chính và các điều kiện vật chất khác đối với hoạt động của Văn phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm LGBT là gì? Khi nào Việt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *