Hành chính công là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước?

Hành chính công là gì? Khái niệm và đặc điểm quản lý hành chính nhà nước. Nội dung quản lý hành chính nhà nước. Lấy ví dụ và phân tích về quản lý hành chính nhà nước.

Việt Nam đang tập trung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo mục tiêu này, ngoài việc tập trung nguồn lực, việc củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có vai trò của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đây là một hoạt động tổ chức và hành chính nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà nước trong quản lý xã hội. Do đó, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước tại Việt Nam hiện nay là rất cần thiết, bởi đây sẽ là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hành chính công tại Việt Nam.

Bạn đang xem bài: Hành chính công là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước?

Vì vậy, làm thế nào nó có thể được hiểu về quản lý hành chính nhà nước? Ở góc độ pháp lý, quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm gì?

1. Quản lý hành chính nhà nước là gì?

Theo nghĩa chung nhất, quản lý là tác động định hướng đến một hệ thống nhất định để đảm bảo hệ thống đó phát triển một cách có trật tự và phù hợp với các quy tắc được chỉ đạo. Trên cơ sở này, có thể hiểu rằng quản lý nhà nước là một hình thức quản lý xã hội tuy nhiên chứa đựng sức mạnh của nhà nước và sử dụng quyền lực đó để điều chỉnh các mối quan hệ nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì và phát triển một cách có trật tự. Qua đó bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động hành chính của cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật, cụ thể là Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Mặc dù hệ thống các cơ quan: quyền lực, xét xử, viện kiểm sát thực hiện quyền lập pháp, tư pháp không thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước, nhưng trong cơ chế hoạt động của nó còn có các công việc hành chính như chế độ công vụ, tổ chức cán bộ… và phần này của công việc cũng phải tuân thủ các quy định thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước. Quyền hành pháp có 2 nội dung:

– Một là quy định được thực hiện bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành pháp luật.

– Thứ hai là quản lý hành chính nhà nước, tức là tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động kinh tế – xã hội để đưa pháp luật vào đời sống xã hội.

Bài liên quan: Bằng cấp là gì? Bằng cấp là gì? Sự khác biệt giữa bằng cấp và bằng cấp là gì?

Như vậy, có thể hiểu rằng quản lý hành chính nhà nước về cơ bản là việc thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, là ảnh hưởng có tổ chức và điều tiết của quyền lực pháp lý nhà nước đối với quan hệ xã hội và trật tự pháp lý nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, do các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Trung ương lãnh đạo đến Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương.

2. Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước:

Quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau đây:

2.1. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động quyền lực nhà nước:

Quyền lực nhà nước là đặc điểm cơ bản nhất mà qua đó hoạt động hành chính nhà nước được phân biệt với các hoạt động quản lý xã hội khác. Quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước trước hết thể hiện ở chỗ các đơn vị có thẩm quyền thể hiện ý chí của nhà nước thông qua một số phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng được sử dụng là văn bản quản lý hành chính nhà nước. Bằng việc ban hành văn bản, đơn vị quản lý hành chính nhà nước thể hiện ý chí dưới hình thức chủ trương, chính sách pháp luật để hướng dẫn xây dựng và áp dụng pháp luật; dưới hình thức quy phạm pháp luật nhằm quy định cụ thể các quy phạm pháp luật của cơ quan điện lực nhà nước và cấp trên thành các quy định chi tiết có thể thực hiện được trong thực tế; dưới hình thức trình tự cụ thể nhằm áp dụng pháp luật vào thực tiễn, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý; dưới hình thức mệnh lệnh chỉ đạo cấp dưới trong các hoạt động, nhằm tổ chức thực hiện pháp luật trong thực tế; dưới hình thức hướng dẫn thông tin đối lập với cấp dưới để bảo đảm sự thống nhất và hoạt động có hệ thống của bộ máy hành chính nhà nước.

2.2. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động do đối tượng có quyền hành pháp thực hiện:

Theo quy định của pháp luật, đối tượng quản lý hành chính nhà nước Việt Nam bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức của các cơ quan này; người đứng đầu cơ quan nhà nước; Công chức, cá nhân, tổ chức xã hội nhà nước được Nhà nước ủy quyền quản lý hành chính đối với một số loại công việc. Như vậy, đối tượng quản lý hành chính nhà nước là quan hệ xã hội phát sinh trên mọi lĩnh vực, thuộc đời sống dân cư, đời sống pháp luật và trong nội bộ cơ quan nhà nước. Qua đó, có thể xác định đối tượng mà hoạt động hành chính nhà nước được chỉ đạo là trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp.

Hành pháp là một trong ba quyền lực của quyền lực nhà nước thống nhất là quyền lực chính trị. Chính phủ với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất (cơ quan hành pháp của Quốc hội) thực hiện quyền hành pháp cao nhất đối với toàn dân và toàn xã hội. Nhưng, Chính phủ thực hiện các chức năng của mình thông qua hệ thống thể chế. chuyên ngành quản lý nhà nước cao nhất. Hành pháp là quyền lực chính trị; Quản lý nhà nước là việc thực thi quyền hành pháp, nó phục tùng và phục vụ quyền hành pháp nhưng bản thân nó không phải là quyền lực chính trị.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

2.3. Quản lý hành chính nhà nước là việc tuân thủ và quản lý nhà nước:

Có thể nói, sự kết hợp giữa tuân thủ và điều hành đã hình thành một tổng thể thống nhất trong nội dung hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đây cũng là một đặc điểm cơ bản để phân biệt quản lý hành chính nhà nước với hoạt động lập pháp và tư pháp.

Bài liên quan: Nhân phẩm là gì? Nhân phẩm và danh dự có liên quan như thế nào?

– Việc tuân thủ được thể hiện ngay từ mục đích của quy trình hành chính nhà nước, đó là đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan điện lực nhà nước ban hành được thực hiện trên thực tế. Điều này được thể hiện qua thực tế là mọi hoạt động hành chính nhà nước phải được thực hiện trên cơ sở pháp luật và để thực hiện pháp luật. Ngoài ra, quản trị được thể hiện thông qua việc các tổ chức quản lý hành chính nhà nước phải tiến hành các hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp cho các đối tượng quản lý cấp dưới theo một quy trình thống nhất; tổ chức tất cả các đơn vị có liên quan thực hiện pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý; đồng thời, làm cho văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống, được áp dụng cụ thể, chính xác.

– Việc quản lý hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thể hiện ở các đối tượng có thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Trong quá trình đó, các đơn vị này, không chỉ tự thực hiện pháp luật, mà quan trọng hơn là họ đảm nhận chức năng chỉ đạo vận hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức tất cả các chủ thể có liên quan thực hiện pháp luật nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý.

2.4. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chủ động, sáng tạo:

Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng đối tượng quản lý cũng như các điều kiện, yếu tố xoay quanh từng trường hợp cụ thể, các đơn vị quản lý hành chính nhà nước có thể đề ra các chủ trương, biện pháp quản lý phù hợp.

Sáng kiến sáng tạo cũng được thể hiện rõ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Đây là một đặc điểm tồn tại bởi sự phức tạp, đa dạng và phong phú của các chủ thể quản lý nhà nước; Đồng thời đòi hỏi các đối tượng quản lý phải áp dụng các biện pháp để giải quyết mọi tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chủ động và sáng tạo không vượt quá phạm vi của pháp luật.

2.5. Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động liên tục:

Có thể nói, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước gắn bó chặt chẽ và thống nhất từ trung ương đến địa phương; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đó là, cấp dưới phục tùng cấp trên, thực hiện mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên; Đồng thời, cấp trên cũng phải lắng nghe ý kiến của cấp dưới, cấp dưới có quyền chủ động sáng tạo và tổ chức thực hiện pháp luật phù hợp.

Khác với hoạt động pháp luật, tư pháp, quản lý hành chính nhà nước luôn cần liên tục, kịp thời, linh hoạt để đáp ứng sự chuyển động không ngừng của đời sống xã hội. Đặc điểm này được xem là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế về công chức, công vụ của bộ máy hành chính nhà nước; tạo ra một bộ máy quan liêu nhỏ gọn, có sự linh hoạt trong tổ chức, có đội ngũ công chức năng động, sáng tạo, quyết đoán và có trách nhiệm với các hoạt động của mình.

Mặt khác, việc tổ chức cơ cấu các cơ quan hành chính nhà nước thành một khối thống nhất cũng góp phần đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động thực thi pháp luật. Khác với hoạt động lập pháp, tư pháp, quản lý hành chính nhà nước luôn cần liên tục, kịp thời. và linh hoạt để đáp ứng sự chuyển động không ngừng của đời sống xã hội.

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *