GDP là gì? Tăng trưởng GDP của Việt Nam được tính như thế nào?

Báo chí đưa tin, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 có thể đạt 8%. GDP là gì và tăng trưởng GDP được tính như thế nào? – Anh Tuấn (TP. HCM).

GDP la gi Tang truong GDP cua Viet Nam duoc

GDP là gì? Tăng trưởng GDP của Việt Nam được tính như thế nào?

Bạn Đang Xem: GDP là gì? Tăng trưởng GDP của Việt Nam được tính như thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN LUẬT Câu trả lời như sau:

1. GDP là gì?

GDP là viết tắt của Tổng sản phẩm quốc nội hoặc Tổng sản phẩm quốc nội.

Theo Nghị định 97/2016/NĐ-CP, tổng sản phẩm quốc nội là giá trị của sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo ra cuối cùng của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (quý, năm).

Điều này có nghĩa là GDP không bao gồm các giá trị của các sản phẩm và dịch vụ vật chất được sử dụng trong các giai đoạn trung gian trong quá trình sản xuất.

GDP biểu thị kết quả sản xuất được tạo ra bởi các đơn vị cư trú trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia.

Nội dung tổng thể của GDP được xem xét từ các góc độ khác nhau:

– Từ góc độ sử dụng (chi tiêu): GDP là tổng cầu của nền kinh tế bao gồm tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

– Từ góc độ thu nhập, GDP bao gồm thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.

– Từ góc độ sản xuất: GDP bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian.

2. Phương pháp tính GDP

2.1. GDP theo giá hiện hành

Có 3 phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội

– Phương pháp sản xuất: Tổng sản phẩm trong nước bằng tổng giá trị gia tăng theo giá cơ bản của tất cả các thành phần kinh tế cộng thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm.

Công thức tính toán:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) = Tổng giá trị gia tăng theo giá cơ bản của tất cả các ngành công nghiệp + Thuế sản phẩm – Trợ cấp sản phẩm

– Phương pháp thu nhập:

Tổng sản phẩm quốc nội bằng tổng thu nhập được tạo ra từ các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất như lao động, vốn, đất đai, máy móc.

Theo phương pháp này, tổng sản phẩm quốc nội bao gồm 4 yếu tố: Thu nhập của người lao động từ sản xuất (bằng tiền và hiện vật), thuế sản xuất (trừ vào trợ cấp cho sản xuất), khấu hao tài sản cố định sử dụng trong sản xuất và thặng dư / thu nhập hỗn hợp.

Công thức tính toán:

Tổng sản phẩm quốc nội = Thu nhập của người lao động từ sản xuất + Thuế sản xuất (giảm trợ cấp sản xuất) + Khấu hao tài sản cố định sử dụng trong sản xuất + Thặng dư sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp

– Phương thức sử dụng (chi tiêu):

Tổng sản phẩm quốc nội bằng tổng 3 yếu tố: Tiêu thụ cuối cùng của hộ gia đình và nhà nước; tích lũy tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản hiếm) và chênh lệch trong xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Công thức tính toán:

Tổng sản phẩm quốc nội

Xem Thêm : Tiền án tiền sự là gì? Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

=

Tiêu thụ cuối cùng

+

Tích lũy tài sản

+

Sự khác biệt trong xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ

2.2. GDP theo giá so sánh

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giá so sánh được tính gián tiếp bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chi phí trung gian theo giá so sánh (vì GDP hoặc giá trị gia tăng không thể phân tích thành các yếu tố giá và số lượng nên không có chỉ số giá phù hợp để giảm phát thải trực tiếp).

Thuế nhập khẩu của năm báo cáo theo giá so sánh được tính theo công thức sau:

Thuế nhập khẩu hàng năm được báo cáo theo giá so sánh

Xem Thêm : Tiền án tiền sự là gì? Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

=

Tổng giá trị nhập khẩu của năm báo cáo theo giá so sánh

x

Thuế nhập khẩu hàng năm được báo cáo theo giá hiện hành

Giá trị nhập khẩu năm được báo cáo theo giá hiện hành

Bên cạnh việc tính GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất, có thể tính theo phương pháp sử dụng. Nghĩa là, GDP theo giá so sánh bằng tổng mức tiêu thụ cuối cùng theo giá so sánh, tích lũy tài sản theo giá so sánh và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo giá so sánh.

Mức tiêu thụ cuối cùng theo giá so sánh được tính bằng cách chia mức tiêu thụ cuối cùng cho các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hoặc chỉ số giá sản xuất của hàng hóa, dịch vụ của kỳ báo cáo so với kỳ ban đầu của các nhóm tương ứng.

Tích lũy tài sản theo giá so sánh được tính bằng fCông thức Ollowing:

Tích lũy tài sản của năm t theo giá so sánh theo loại tài sản

Xem Thêm : Tiền án tiền sự là gì? Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

=

Tích lũy tài sản của năm t theo giá hiện hành theo loại tài sản

Chỉ số giá sản xuất theo loại tài sản của năm t so với năm cơ sở

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giá so sánh:

Tổng trị giá xuất khẩu/nhập khẩu theo giá so sánh

Xem Thêm : Tiền án tiền sự là gì? Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

=

Xem Thêm : Lưỡng tính là gì? Phân biệt lưỡng tính với các khuynh hướng tình dục khác

Tổng giá trị xuất/nhập khẩu cho năm báo cáo bằng USD

Chỉ số giá xuất/nhập khẩu dựa trên USD của năm báo cáo so với năm cơ sở x USD chỉ số giá

3. Tốc độ tăng trưởng GDP

** Tính toán tốc độ tăng trưởng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm

Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (kỳ) là tỷ lệ phần trăm tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của giai đoạn này so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội được tính theo giá so sánh theo công thức sau:

Tốc độ tăng trưởng GDP (%)

Xem Thêm : Tiền án tiền sự là gì? Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

=

GDPn1

x 100 – 100

GDPn0

Trong:

GDPn1: Là GDP theo giá so sánh của quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm báo cáo;

GDPn0: Là GDP theo giá so sánh của quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm trước năm báo cáo.

** Tính tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn (nhiều năm)

Công thức tính toán:

GDP la gi Tang truong GDP cua Viet Nam duoc

Trong:

dGDP: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong năm thời kỳ; từ sau năm gốc so với năm thứ n;

GDPn: GDP theo giá so sánh trong năm cuối (năm thứ n) của giai đoạn nghiên cứu;

GDP0: GDP theo giá so sánh của năm cơ sở so sánh của giai đoạn nghiên cứu;

n – Số năm từ năm so sánh đến năm báo cáo.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP của Việt Nam quý III/2022 tăng trưởng 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung GDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước.

>>>

Phấn đấu đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán sẽ đạt 100% GDP, dư nợ của thị trường trái phiếu sẽ đạt ít nhất 47% GDP?

Chu Thanh

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Tiền tệ là gì? Phân tích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *