Đầu tư công là gì? Đặc điểm và phân loại vốn đầu tư công?

Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019: “Đầu tư công là khoản đầu tư của Nhà nước cho các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này. Vậy, đầu tư công được quy định như thế nào?

1. Khái niệm đầu tư công

Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019:

Bạn Đang Xem: Đầu tư công là gì? Đặc điểm và phân loại vốn đầu tư công?

1. Khái niệm đầu tư công

Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019:

Bạn Đang Xem: Đầu tư công là gì? Đặc điểm và phân loại vốn đầu tư công?

“Đầu tư công là việc Nhà nước đầu tư chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật Đầu tư công”.

Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư; xây dựng, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; xây dựng, thẩm định, phê duyệt, giao và thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi, đánh giá, kiểm tra, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công”

Đồng thời, căn cứ vào quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:

“a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả việc mua sắm tài sản, thiết bị của dự án;

b) Dự án không có cấu kiện xây dựng là dự án mua sắm tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, máy móc và các dự án khác không thuộc quy định tại điểm a khoản này.”

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, phạm vi điều chỉnh không bao gồm:

“1. Kinh phí thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

2. Xây dựng hạng mục công trình mới trong các cơ sở hiện có;

3. Dự án sử dụng vốn đầu tư công; (4) Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có tính chất đặc thù được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt”.

Theo quy định trên, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải tuân thủ quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Hoạt động sửa chữa, bảo trì dự án thuộc đối tượng thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Nguyên tắc quản lý đầu tư công

Nguyên tắc quản lý đầu tư công được quy định tại Điều 12 Luật Đầu tư công năm 2014 như sau:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

+ Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, đầu tư hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để mất, lãng phí.

Xem Thêm : Chứng khoán là gì? Chứng khoán hiện tại

+ Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công. Nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công bao gồm: Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;  Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công; Nguyên tắc, tiêu chí và căn cứ xác định danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;  Kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa bàn; Vốn phân bổ cho từng chương trình theo từng năm, tiến độ thực hiện và giải ngân chương trình đầu tư công CapiTal;

3. Vốn đầu tư công là gì?

Vốn đầu tư là tiền hoặc tài sản khác dùng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trong khi đó, theo Điều 4 Luật Đầu tư công (2013):

“Đầu tư công là khoản đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đầu tư các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.”

Như vậy, vốn đầu tư công là khái niệm dùng để chỉ nguồn vốn mà Nhà nước bỏ tiền ngân sách, đầu tư các dự án cần thiết phục vụ đời sống nhân dân và sự phát triển của cộng đồng.

4. Đặc điểm của vốn đầu tư công

Dựa trên khái niệm Xem xét vốn đầu tư công nêu trên và các luật liên quan, chúng ta có thể thấy 2 đặc điểm nổi bật của loại vốn này. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Luật Đầu tư công, vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn thu còn lại để đầu tư nhưng chưa được tính vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư,…

Vốn đầu tư công dùng để đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đầu tư các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

5. Có những loại vốn đầu tư công nào?

Sau khi biết vốn đầu tư công là gì, bạn cần biết các loại hình đầu tư công. Có 5 loại vốn đầu tư công đó là:

+ Vốn ngân sách nhà nước:

Vốn ngân sách nhà nước là gì? Đây là nguồn vốn quyết định và giải ngân vốn đầu tư công cho các bộ, địa phương. Vốn giải ngân đầu tư công xuất phát từ nguồn vốn ngân sách nhà nước dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Đây là nguồn vốn không hoàn lại, không có khả năng thu hồi vốn hoặc thu hồi vốn chậm. Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế nhà nước.

+ Vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ:

Vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ là vốn đầu tư đến từ các chương trình hỗ trợ đầu tư quốc gia do chính quyền nhà nước quyết định.

+ Vốn tín dụng đầu tư:

Vốn tín dụng đầu tư là vốn nhà nước, được chính phủ cho vay với lãi suất bằng vốn tự do hoặc ODA. Vốn tín dụng này được sử dụng để đầu tư vào các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu nhất định.

+ Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước:

Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải ngân vốn từ ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, cùng với các khoản thu sinh lời hoặc vốn vay của doanh nghiệp được nhà nước bảo lãnh. Quản lý và bố trí hợp lý vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực dùng để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

+ Các khoản vay trong và ngoài nước:

Xem Thêm : Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự về rửa tiền

Ngoài nguồn vốn đến từ các nguồn trong nước như ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư, vay vốn từ cả nguồn trong và ngoài nước cũng cần thiết để thực hiện các dự án cần thiết. Đây là nguồn vốn vay trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư trong nước. Nguồn vốn trong nước bao gồm trái phiếu địa phương hoặc trái phiếu Chính phủ (trái phiếu ngoại tệ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu đầu tư, trái phiếu xây dựng…).

6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công được quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2019, bao gồm:

– Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

– Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với nội dung mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, trục lợi, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

– Chủ chương trình và nhà đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấnanizations dẫn đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chương trình, dự án đầu tư gây mất mát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước và tài nguyên quốc gia; gây tổn hại, xâm phạm lợi ích của công dân và cộng đồng.

– Nhận, nhận, môi giới hối lộ.

– Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được chấp thuận, gây ra các khoản nợ cho xây dựng cơ bản.

– Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, sai đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

– Làm sai lệch hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.

– Cố ý báo cáo và cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, không thiên vị làm ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

– Cố ý phá hủy, lừa dối, che giấu việc lưu giữ không đầy đủ các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.

– Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

7. Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam

Từ lâu, người ta cho rằng thúc đẩy đầu tư công là động lực lớn cho sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội ở Việt Nam, giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt để đảm bảo cuộc sống của người dân và cộng đồng sinh sống tại Việt Nam. Qua các cuộc khảo sát cũng như nghiên cứu lý luận và thực tiễn từ năm 1995, người ta đã khẳng định rằng đầu tư công đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam.

Đầu tư được coi là động lực chính thức của tăng trưởng kinh tế và bản chất của mối quan hệ này đã được nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Nhiều nghiên cứu nước ngoài phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công, theo đó đầu tư công thường được coi là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Sự khác biệt như vậy là đáng kể vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng khác với vốn được sử dụng trong các doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng là nguồn vốn tồn tại bên ngoài doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cá nhân. Do đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong một khu vực được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng đó mà không mất thêm chi phí hoặc ít nhất là với chi phí thấp hơn nếu cơ sở hạ tầng phải được cung cấp cho những người dùng bổ sung đó, vì vậy cơ sở hạ tầng có thể được coi là mang lại lợi ích bên ngoài cho những người dùng đó.

Tại Việt Nam, Luật Đầu tư công được ban hành năm 2014, trong đó xác định đầu tư công không bao gồm nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức đầu tư và đóng vai trò quan trọng, quyết định tốc độ tăng trưởng đầu tư nói chung. Trong giai đoạn 1995-2013, đầu tư công chiếm 40% tổng mức đầu tư, gấp đôi tỷ trọng FDI và đầu tư tư nhân. Sau khi giảm nhẹ trong năm 2010, năm 2011 tỷ trọng vốn đầu tư công đã phục hồi về mức cao của năm 2009 (chiếm 40,4% tổng mức đầu tư). Tốc độ tăng trưởng 7,5% trong năm 2013 cũng tương quan chặt chẽ với mức tăng trưởng đầu tư 7,3% của năm đó. Bất chấp sự tăng trưởng nhanh chóng này, cơ cấu đầu tư công vẫn được coi là có vấn đề ở chỗ nó quá tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước. Do đó, có hiện tượng siết chặt đầu tư tư nhân và thu hút các loại hình đầu tư khác.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Rửa tiền là gì? Trách nhiệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *