Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của đảng viên?

Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Quy định đối với đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Sự ra đời của Đảng là dấu mốc đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Vì vậy, đảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nói riêng và đối với Nhà nước nói chung.

Bạn đang xem bài: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của đảng viên?

1. Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; tuân thủ nghiêm ngặt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng.

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; công nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong tổ chức đảng cơ sở; thông qua thực tiễn chứng minh, tinh hoa được nhân dân tin tưởng có thể được xem xét gia nhập Đảng.

Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn đảng viên như sau:

Tiêu chuẩn đảng viên được quy định rõ tại Điều 1 Điều lệ Đảng, gồm 2 điểm, đó là:

1. Ủy viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng suốt đời, đặt lợi ích của Tổ quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong tổ chức đảng cơ sở; thông qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tin tưởng, có thể được xem xét xét gia nhập Đảng.

Đảng viên bằng tiếng Anh tuân thủ

2. Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay:

2.1. Nhiệm vụ của đảng viên:

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trở thành Đảng viên là quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân về công việc và sinh hoạt trong cộng đồng, thể hiện mình là một công dân tinh hoa đích thực, được mọi người tin tưởng giới thiệu với Đảng. Khi đã ở trong hàng ngũ của Đảng, từ đó trở đi, các đảng viên phải phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

Đảng viên dù ở vị trí nào cũng phải thực hiện hai nhiệm vụ bao trùm: vừa là người lãnh đạo, vừa là người hầu, người hầu của Nhân dân. Hai đặc điểm này hoàn toàn không mâu thuẫn, nhưng đoàn kết, gắn bó chặt chẽ xuất phát từ bản chất của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân và của dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động, lợi ích của cả dân tộc Việt Nam, với nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, hết lòng phụng sự Nhân dân, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, mỗi đảng viên phải đặt lợi ích của quốc gia và giai cấp lên hàng đầu.

Do đó, vị trí, vai trò của đảng viên rất quan trọng, bởi trong xã hội, đảng viên vừa thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, vừa thực hiện nhiệm vụ của một công dân gương mẫu. Khi đảng viên tuyên truyền đường lối, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia các phong trào và chủ trì, hướng dẫn thực hiện để đạt được kết quả thì đã đến lúc các đảng viên thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng; Khi đảng viên tích cực làm tròn bổn phận của một công dân, không chỉ vậy, mà còn gương mẫu, đi đầu, thể hiện tính cách tiên phong, tinh hoa của đảng viên. Trong các cơ quan đơn vị, hoặc trong cộng đồng dân cư, công chức, quần chúng nhân dân tìm đến đảng viên học tập và noi theo, nếu đảng viên không giỏi thì quần chúng sẽ không phục vụ, không theo.

Bài liên quan: Đất trồng trọt là gì? Thành phần, tính chất và phân loại đất?

Đảng viên có 04 nhiệm vụ như sau:

1. Trung thành tuyệt đối với mục đích hợp lý cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tuyệt đối phục tùng sự phân công, vận động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lao động, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, địa phương, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tuân thủ nội quy của Ban Chấp hành Trung ương về những việc đảng viên không được phép làm.

3. Tiếp xúc chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; tích cực tham gia công tác đại chúng, công tác xã hội, cư trú tại nơi làm việc; vận động gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ chủ trương, đường lối, tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; hoạt động của đảng và phí tiệc tùng theo quy định.

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, đảng viên phải đối mặt với những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tiếp nối sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là yêu cầu duy trì và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện cải cách hệ thống chính trị, dân chủ hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, đánh bại âm mưu, mánh khóe “tiến hóa hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực.

Tình hình, nhiệm vụ đòi hỏi đảng viên không được như trước, nhưng ngoài phẩm chất chung thì phải có sự phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.

Đảng viên phải kiên định với lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, đảng viên giờ đây cần ủng hộ những nhân tố mới, tích cực tham gia cuộc chiến chống tham nhũng, đấu tranh chống tiêu cực xã hội, tệ nạn xã hội, chỉ trích những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hoặc gây hiểu lầm.

Đổi mới sáng tạo là một phong trào cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị… Đó là một quá trình khó khăn, cả làm và học hỏi kinh nghiệm, không có mô hình định trước. Đổi mới chạm đến rất nhiều vấn đề, phá vỡ nhiều vấn đề cũ, trong khi có những vấn đề cũ đã tồn tại quá lâu, ăn sâu vào suy nghĩ, cách làm, đã trở thành thói quen, thành cơ chế chính sách khó khắc phục.

Mặt khác, thế giới cũng đang trải qua nhiều thay đổi mạnh mẽ với nhiều biến cố, nhiều biến cố cũ bị đảo lộn, nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh; Về một số vấn đề, có vẻ rất khó để phân biệt, rất khó để kết luận đâu là phải và trái, đâu là đen trắng để có thể xử lý. Thời đại của chúng ta là thời đại phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học kỹ thuật, thời đại tin học đạt được nhiều thành tựu kỳ diệu, mỗi ngày lượng thông tin ào ạt rất nhanh và rất nhiều, đòi hỏi mức độ tiếp thu, phân tích và xử lý phù hợp.

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo đến các bước đi cụ thể và kết quả từ quan điểm thực tiễn, cần tổ chức giáo dục đạo đức trong Đảng và trong xã hội để mỗi người thấm nhuần sâu sắc rằng đạo đức mới của những người tham gia đổi mới xã hội là đạo đức hành động, đạo đức trong công việc, trong công việc, trong quan hệ với mọi người, trong cuộc đấu tranh để vượt qua mọi tệ nạn xa lánh đối với quý tộc, đối với sức khỏe của các mối quan hệ xã hội.

Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của đất nước ta là quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng; Sức mạnh bất khả chiến bại của Đảng là sự kết nối chặt chẽ với quần chúng của people. Đảng ủng hộ việc thúc đẩy dân chủ, coi dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự đổi mới. Mỗi đảng viên, trước hết, là một cán bộ lãnh đạo, có quyền tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống hàng ngày của quần chúng, học hỏi nguyện vọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, giúp đỡ quần chúng trong lúc khó khăn, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, mệnh lệnh, chế độ phụ hệ, độc đoán, đặc quyền, bắt nạt quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Bài liên quan: BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

Đây là vấn đề rất quan trọng, là yêu cầu rất cần thiết đối với đảng viên nhân dân trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. Nó quyết định niềm tin của người dân đối với đảng viên. Không phải ngẫu nhiên mà khi còn sống, chú Hồ luôn quan tâm đến vấn đề này, nói rất nhiều về vấn đề này. Ông thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi quan điểm, thái độ đúng đắn đối với quần chúng, coi trọng quần chúng, học hỏi quần chúng, có quan hệ mật thiết với quần chúng như một vấn đề về phẩm chất, tính cách, đạo đức của đảng viên.

2.2. Vai trò, quyền hạn của đảng viên:

Đảng viên có quyền:

1. Được thông báo và thảo luận về các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, đường lối, đường lối của Đảng; biểu quyết về công tác của Đảng.

2. Đề cử, đề cử, bầu lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Trung ương.

3. Phê chuẩn, chất vấn hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên các cấp trong nội bộ tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc cưỡng chế kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên, ngoại trừ quyền bầu cử, ứng cử và bầu lãnh đạo Đảng.

Đảng viên dự bị có các quyền trên, ngoại trừ quyền bầu cử, ứng cử và bầu lãnh đạo Đảng.

Hằng tháng, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trở lên, các đảng ủy thông báo cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tin tức trong nước và thế giới phù hợp với yêu cầu, đặc điểm nhiệm vụ của đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng viên được thông báo ý kiến của Ủy ban nơi làm việc và nơi cư trú khi xem xét bổ nhiệm và kiến nghị bầu cử; trình bày ý kiến trước các tổ chức Đảng, Đảng ủy khi xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, Ban Chấp hành Đảng.

Đảng viên có thể phê bình, chất vấn, báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản trong nội bộ tổ chức Đảng về hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên các cấp, về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến của mình. Khi nhận được ý kiến phản biện, chất vấn, báo cáo, kiến nghị, tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm trả lời, chậm nhất là 30 ngày làm việc đối với tổ chức đảng cơ sở, đảng viên; 60 ngày làm việc đối với cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương và 90 ngày làm việc đối với cấp trung ương; những vụ việc phức tạp cần kéo dài hơn thời gian quy định nêu trên phải thông báo cho tổ chức đảng và đảng viên biết lý do.

Hiện nay, bên cạnh đa số đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong công việc cũng như sinh sống trong khu dân cư, họ luôn thể hiện mình là một đảng viên vừa hồng hào, chuyên nghiệp, được nhân dân yêu mến, cũng có một số đảng viên coi thường nhiệm vụ phụng sự Nhân dân. Biểu hiện rõ ràng nhất là sự xa lánh quần chúng, thực hiện quan liêu các nhiệm vụ, mệnh lệnh, giấy tờ, yêu cầu một người làm điều này, một người khác làm điều đó, nhưng bản thân thiếu trách nhiệm, buông bỏ công việc, bất kể mọi người làm gì, kết quả tốt hay xấu đều không quan tâm, đặc biệt là khi mọi người cần sự hỗ trợ và hướng dẫn của họ, họ trốn tránh trách nhiệm; hoặc nói và làm không nhất quán, nói tốt nhưng làm xấu, nên ví dụ bị lu mờ…

Để được nhân dân yêu mến, yêu mến, mỗi Đảng viên cần đề cao trách nhiệm thể hiện vị trí, vai trò nêu trên mà chúng tall bằng cách nói và noi gương chú “Hết lòng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự Nhân dân”.

Trang chủ: https://luatthienminh.com.vn
Bài này thuộc chuyên mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT? Trong giao thông đường bộ, chúng ta thường thấy các…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *