Cổ phần là gì? Ví dụ về cổ phần? Đặc điểm của cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phần là vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau. Ví dụ: Công ty cổ phần có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, vốn góp đó được chia thành 100.000 phần bằng nhau, mỗi phần có giá trị 100.000 đồng được gọi là cổ phần.

1. Tìm hiểu về thuật ngữ vốn chủ sở hữu

Thời hạn cổ phần lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật Công ty ban hành năm 1990 và tiếp tục được sử dụng trong Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2005, Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 hiện đang được áp dụng.

Bạn Đang Xem: Cổ phần là gì? Ví dụ về cổ phần? Đặc điểm của cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty huy động vốn kinh doanh bằng cách phát hành chứng khoán. Một người có thể mua một hoặc nhiều cổ phần để trở thành thành viên (cổ đông) của công ty và có quyền và nghĩa vụ đối với công ty theo số lượng cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông và được có cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần của cùng một lớp mang lại cho chủ sở hữu của nó quyền, nghĩa vụ và lợi ích như nhau. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đặc điểm cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phiếu là vấn đề pháp lý cơ bản của một công ty cổ phần. Cổ phiếu về cơ bản là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần nhỏ nhất trong vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ phần có các đặc điểm sau:

– Cổ phần là đơn vị thể hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty, là cơ sở pháp lý để xác lập tư cách thành viên công ty, không phân biệt có tham gia thành lập công ty hay không, người sở hữu cổ phần là cổ đông của công ty, nó có tác dụng tuyệt đối, Người nắm giữ cổ phần có đầy đủ và duy nhất, trực tiếp thực hiện các quyền của mình đối với công ty. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một lớp mang lại cho chủ sở hữu của họ quyền, nghĩa vụ và lợi ích như nhau.

– Cổ phiếu được xác định theo mệnh giá do công ty quyết định và ghi nhận bằng cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần, giá chào bán cổ phần do Hội đồng quản trị công ty quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị ghi trên sổ cổ phiếu tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định

– Không chia cắt bằng cổ phần là phần vốn điều lệ nhỏ nhất và bằng nhau.

– Dễ dàng chuyển khoản. Đây cũng là một đặc điểm của công ty cổ phần, bởi vì công ty cổ phần là một loại hình công ty đặc trưng cho một công ty vốn, có nghĩa là tất cả các thuộc tính của công ty đối với vốn được thể hiện đầy đủ nhất trong một công ty cổ phần. Về mặt kinh tế, việc dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu tạo ra sự năng động vốn trong khi vẫn duy trì sự ổn định của tài sản của công ty. Về mặt pháp lý, khi một người đã góp vốn vào công ty thì họ không có quyền rút vốn khỏi công ty, trừ trường hợp công ty giải thể. Bởi vì công ty cổ phần là pháp nhân có tài sản riêng độc lập với tài sản của các thành viên đã tạo ra nó.

“Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định… “.

Do đó, nếu một thành viên công ty không muốn ở trong công ty, cách duy nhất là chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trong một công ty cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần rất dễ dàng và thuận tiện, điều này đã tạo ra cho công ty cổ phần một cấu trúc vốn mở, và các cổ đông trong công ty cổ phần thường thay đổi.

Cổ phiếu của công ty cổ phần có thể được chia thành hai loại: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Luật Doanh nghiệp quy định công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông, chủ sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Loại cổ phiếu này đại diện cho quyền sở hữu tuyệt đối của công ty. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi, chủ sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi bao gồm các loại sau:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do công ty quy định. hiến chương.

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định bất kể kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương pháp xác định cổ tức thưởng ghi nhận trên cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn trả theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo các điều kiện ghi trong cổ phần của cổ phần ưu đãi có thể mua lại.

Xem Thêm : Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tại sao vậy? Vấn đề này có thể được suy ra như sau: cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc trong công ty cổ phần, cổ phần ưu đãi có thể hoặc không được quy định bởi Điều lệ công ty. Vì vậy, giả sử để cổ phần phổ thông được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi, và cũng giả sử rằng nếu tất cả các cổ đông phổ thông được chuyển đổi thành cổ đông ưu đãi, thì công ty sẽ không còn cổ đông phổ thông, điều này là vi phạm pháp luật.

3. Phân loại cổ phần

Có hai loại cổ phiếu bao gồm: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Trong cổ phiếu ưu đãi, chúng bao gồm:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Chủ sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Người có quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Mỗi cổ phần của cùng một lớp mang lại cho chủ sở hữu của cổ phần đó quyền, nghĩa vụ và lợi ích bình đẳng.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ phiếu phổ thông được sử dụng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phiếu phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

4. Quyền của cổ đông phổ thông

a) Tham dự và phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức theo tỷ lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần chung của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Rà soát, tra cứu, trích lục thông tin về tên, địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác của nó;

Xem Thêm : Doanh nghiệp là gì? Sự khác biệt giữa chuyên môn và nghề nghiệp là gì?

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể, phá sản được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

5. Quyền của cổ đông ưu đãi:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định

Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc được thừa kế.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

Nhận cổ tức theo quy định.

Nhận tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

Các quyền khác như cổ đông phổ thông.

6. Nghĩa vụ của cổ đông:

1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiềnber cổ phiếu cam kết mua.

2. Không được rút vốn góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp cổ phần được công ty hoặc người khác mua lại. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ số vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan tại công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và xảy ra thiệt hại.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật thông tin do công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật của công ty; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Nghiêm cấm việc phân phối hoặc sao chép, gửi thông tin do công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh…

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Thương mại là gì? Đặc điểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *