An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân? Hiện trạng xây dựng an ninh nhân dân, trận địa an toàn của nhân dân?

An ninh nhân dân là một yếu tố đảm bảo an ninh nội bộ của đất nước, là cơ sở và cơ sở để Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách phát triển phù hợp trên cơ sở đó. Vì vậy, thực tế an ninh của người dân là gì? An ninh nhân dân có thực sự quan trọng không?

Bạn Đang Xem: An ninh nhân dân là gì? Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân

1. An ninh nhân dân là gì?

An ninh nhân dân là một lực lượng tinh thần, vật chất, đoàn kết và sức mạnh truyền thống của dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và là một lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bản chất của an ninh nhân dân là sự hiệp lực tinh thần và vật chất, truyền thống xây dựng và giữ nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được huy động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, việc xây dựng và tăng cường an ninh nhân dân, trận địa an ninh nhân dân phải do quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự quản lý và điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng công an đóng vai trò tham mưu, nòng cốt. Thực tiễn đã chứng minh, công an nhân dân dù chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến đâu, muốn giành thắng lợi thì phải phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Xây dựng và củng cố an ninh nhân dân, đặc biệt là trận địa an ninh nhân dân, như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Khi nhân dân giúp tôi nhiều hơn, thành công hơn, giúp đỡ ít hơn, ít thành công hơn, giúp tôi hoàn toàn giành chiến thắng.”

An ninh nhân dân tiếng Anh là People’s Security

An ninh nhân dân được tóm tắt như sau:

”The essence of the people’s security is the combined spiritual and material strength, the tradition of building the country, defending the country and the strength of the great national unity mobilized in the cause of national security protection. . Therefore, building and consolidating the people’s security, the people’s security posture must be the cause of the masses under the leadership of the Party, the management and administration of the State, in which the force Police hold the role of advisory and core. Reality has proven, no matter how well-established, elite and modern the People’s Public Security Forces are built, in order to win, they must still promote the great role of the people in the fight against, fight crime, ensure general security and order, build and consolidate the people’s security, the people’s security posture in particular, just as dear Uncle Ho taught: “When the people help us More then more success, helping us less then succeed less, helping us completely, we will win completely   ”.

2. Xây dựng trận địa an ninh nhân dân và an ninh nhân dân:

Xác định rõ an ninh nhân dân là lực lượng tinh thần, sức mạnh vật chất, sức mạnh đoàn kết và truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân, được huy động vào sự nghiệp an ninh quốc gia với nòng cốt là bảo vệ an ninh quốc gia. Trận địa an ninh nhân dân là nguồn lực cần thiết để tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.

Xem Thêm : Khái niệm, đặc điểm và thủ tục thành lập

xây dựng các trận địa an ninh nhân dân, trong đó có phong trào huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; Xây dựng các chương trình, tổ chức, triển khai lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, do Nhà nước tập trung, thống nhất quản lý. Công an nhân dân là nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng tiềm năng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cán bộ đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện và tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Tập trung xây dựng an ninh nhân dân, kết hợp trận địa an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng “trận địa lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Sự ổn định và phát triển bền vững trong tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội là nền tảng của quốc phòng và an ninh. Để xây dựng an ninh nhân dân, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế, trong từng chiến lược, quy hoạch, quy hoạch và chính sách phát triển kinh tế – xã hội và từng vùng miền. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, an ninh nhân dân.

Tập trung xây dựng và củng cố tiềm năng an ninh nhân dân; Ngành công nghiệp an ninh phát triển theo hướng sử dụng kiêm hành; Tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại cho công an nhân dân đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Lý thuyết phát triển, khoa học an toàn; Tích cực tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

3. Hiện trạng xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an toàn của nhân dân:

*) Ưu điểm và thành tựu:

Trong cả nước và trong các lĩnh vực trọng điểm về an ninh trật tự, cơ sở an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân đã được hình thành. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Từng bước nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào thắng lợi của đất nước trong phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân được bảo đảm. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân được khẳng định. Thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, giữ gìn an ninh, trật tự, thống nhất tư tưởng của hệ thống chính trị và nhân dân; chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia xây dựng an ninh nhân dân, tổ chức trận địa an toàn cho nhân dân; Gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trận địa quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được xây dựng với nhiều hình thức đa dạng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, thu hút ngày càng nhiều nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm; Tham gia giải quyết các vấn đề “nóng” về an ninh, trật tự. Công tác vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự đã có nhiều đổi mới, chú trọng hơn nữa đến công tác vận động các dân tộc, tôn giáo có uy tín, công tác vận động quần chúng ở vùng chiến lược Tây Bắc. Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Chăm.

Sức mạnh vật chất, tinh thần và trận địa an ninh nhân dân từng bước được củng cố. Các tổ chức đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương được củng cố, phát triển theo hướng trong sạch, vững mạnh; Cải thiện khả năng lãnh đạo.

Xem Thêm : Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cơ cấu tổ chức Bộ Công an không ngừng đổi mới, hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả, hiệu quả.

Sự kết hợp giữa trận địa an ninh nhân dân với trận địa quốc phòng toàn dân được triển khai đồng bộ, có bước phát triển mới. Sự kết hợp giữa thế trận an ninh nhân dân với trận địa quốc phòng toàn dân, từ tham mưu đến các cấp ủy Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành chủ trương, chính sách đối với các tầng lớp nhân dân. Các vấn đề về an ninh, quốc phòng, củng cố an ninh nhân dân, trận địa an ninh nhân dân ở khu vực chiến lược, các khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

*) Những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân:

An ninh nhân dân chưa được xây dựng vững chắc và toàn diện trên tất cả các khu vực và lĩnh vực. Thế trận an ninh nhân dân chưa phát huy hiệu quả, bền vững và thường xuyên; Nhiều mặt công tác chưa được nhận thức và thực hiện đúng, do tinh thần, nội dung xây dựng nên đôi khi, thế trận ở một số nơi chưa hình thành. Các cuộc biểu tình, bạo loạn, các sự cố phá hoại an ninh và tình hình an ninh phức tạp ở các khu vực khác nhau cho thấy vẫn còn một khoảng cách lớn trong việc xây dựng an ninh nhân dân và các vị trí an ninh của người dân.

Việc cụ thể hóa, thể chế hóa tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân còn nhiều hạn chế, do đó, trong thời gian qua, công tác tổ chức, nhận thức về xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân còn thiếu thống nhất, đồng bộ, thiếu sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thiếu đôn đốc, tổng kết, tổng kết, dẫn đến hiệu quả còn hạn chế, chưa đồng đều. Các ý kiến chỉ đạo của Đảng về an ninh, trật tự, xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân chưa được triển khai sâu rộng, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế gắn với bảo đảm an ninh, trật tự; Những vấn đề này cũng chưa được thể chế hóa làm cơ sở pháp lý để xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở nhiều địa phương còn nhiều bất cập. Hệ thống chính trị cơ sở chưa lãnh đạo, tổ chức đầy đủ quần chúng, bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục đối tượng trong cộng đồng; Thậm chí có nơi, đôi khi còn bị các thế lực thù địch và tội phạm lôi kéo, trong tầm tay, vô hiệu hóa; Đặc biệt là ở một số địa bàn trọng điểm có tình hình an ninh trật tự phức tạp ở cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo.

Trạng thái “tự phát triển”, “tự chuyển đổi” nội bộ; suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Trong những năm gần đây, một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã ảnh hưởng đến năng lực và sức chiến đấu của Đảng, nguy hiểm nhất là làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho các thế lực thù địch, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lôi kéo một bộ phận quần chúng chống phá. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho việc xây dựng an ninh nhân dân và trận địa an ninh nhân dân.

Sự kết hợp giữa an ninh và quốc phòng, an ninh và kinh tế và các lĩnh vực khác đôi khi chưa được thực hiện tốt. Đổi mới phương án bảo đảm an ninh quốc gia trên một số lĩnh vực chưa theo kịp tình hình, nhất là dự báo chiến lược yếu kém, thiếu chiều sâu, bị động trong xây dựng và tổ chức trận địa an ninh nhân dân; huy động lực lượng tham gia phòng ngừa, xử lý các tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự.

Kết luận: An ninh quốc gia và an ninh quốc gia là những vấn đề quan trọng nhất ở mọi quốc gia. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều có chiến lược, cách tiếp cận, ra quyết định, tổ chức và triển khai quân đội và thiết lập các hệ thống đảm bảo an ninh quốc gia. Trong chiến lược an ninh quốc gia, hầu hết các quốc gia đều coi trọng phòng ngừa và tấn công, kết hợp phòng ngừa và tấn công, phát huy sức mạnh và biện pháp đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là ở các khu vực chiến lược quan trọng.

Nguồn: https://luatthienminh.com.vn
Danh mục: Luật Hỏi Đáp

Related Posts

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

Đặc điểm văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc điểm cơ bản của bản sắc dân tộc Việt…

Ủy ban Thường vụ là gì? Các quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ, bạn nên biết?

Khái niệm của Ủy ban Thường vụ (Tiêu chuẩn) là gì? Ủy viên thường trực tiếng Anh là gì? Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ? Trách…

Bạo lực học đường là gì? Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp?

Bạo lực học đường là gì? Tình trạng bạo lực học đường hiện nay ở Việt Nam là gì? Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường là gì? Giải…

Bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường?

Khái niệm bảo vệ môi trường là gì? Nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường? Chung tay bảo vệ môi trường có phải là trách nhiệm của toàn…

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT?

BOT là gì? Luật đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự và nội dung thực hiện hợp đồng BOT?Có thể bạn quan tâm Cung và cầu là gì? Phân…

Gia dinh la gi Phan tich cac chuc nang co

Gia đình là gì? Phân tích các chức năng cơ bản của gia đình?

Gia đình là gì? Các chức năng cơ bản của gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, Nhà nước bảo vệ hôn nhân và gia đình. Hôn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *